Rada Naukowa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PlB na posiedzeniu 27 marca 2019 r. na podstawie wniosku Kandydata oraz wniosku <Zespołu do prowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora _ prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, prof. dr hab. Wacław orczyk, prof. dr hab. Jadwiga Śiwka> wszczęła postępowanie o nadanie

dr. hab. inż. Grzegorzowi ŻURKOWI
z IHAR-PiB w Radzikowie, Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych
tytułu profesora nauk rolniczych


Załączniki:

Załącznik 1. Wniosek
Załącznik 2. Autoreferat
Załącznik 3. Uchwała nr 1/XIX/65
Załącznik 4. Uchwała nr 1/XIX/66
Pismo Centralnej Komisji do spraw stopni i tytułów w sprawie powołania recenzentów
Załącznik 6. Recenzja prof.W.Harkot
Załącznik 7. Recenzja prof.J.Kryszak
Załącznik 8. Recenzja prof.P.Stypiński
Załącznik 9. Recenzja prof.Cz.Trąba
Załącznik 10 Recenzja prof.M.Wiwart
Załącznik 11 Uchwała 1/XIX/98 z 12.12.2019