Rada Naukowa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PlB na posiedzeniu 27 marca 2019 r. na podstawie wniosku Kandydata oraz wniosku <Zespołu do prowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora _ prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, prof. dr hab. Wacław orczyk, prof. dr hab. Jadwiga Śiwka> wszczęła postępowanie o nadanie

dr. hab. inż. Grzegorzowi ŻURKOWI
z IHAR-PiB w Radzikowie, Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych
tytułu profesora nauk rolniczych
---------------------------------------------------------------------------------
Rada Doskonałości Naukowej po rozpatrzeniu wniosku dr hab.G.Żurka
z 2.11.2020 r. orzekła 26.04.2021 r. o wystąpieniu do Prezydenta RP o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z 21 lipca 2021 r. nadał Grzegorzowi Żurkowi tytuł profesora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. 


Załączniki:

Załącznik 1. Wniosek
Załącznik 2. Autoreferat
Załącznik 3. Uchwała nr 1/XIX/65
Załącznik 4. Uchwała nr 1/XIX/66
Pismo Centralnej Komisji do spraw stopni i tytułów w sprawie powołania recenzentów
Załącznik 6. Recenzja prof.W.Harkot
Załącznik 7. Recenzja prof.J.Kryszak
Załącznik 8. Recenzja prof.P.Stypiński
Załącznik 9. Recenzja prof.Cz.Trąba
Załącznik 10 Recenzja prof.M.Wiwart
Załącznik 11 Uchwała 1/XIX/98 z 12.12.2019
Wystapienie RDN z 26.04.2021 r do Prezydenta RP o nadanie G.Żurkowi tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
Postanowienie Prezydenta RP z 21.07.2021 r. o nadaniu Grzegorzowi Żurkowi tytułu profesora w dziedzienie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.