Rada Naukowa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PlB na posiedzeniu 27 marca 2019 r. na podstawie wniosku Kandydata oraz wniosku <Zespołu do prowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora _ prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, prof. dr hab. Wacław orczyk, prof. dr hab. Jadwiga Śiwka> wszczęła postępowanie o nadanie

dr. hab. inż. Grzegorzowi ŻURKOWI
z IHAR-PiB w Radzikowie, Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych
tytułu profesora nauk rolniczych


Załączniki:

Załącznik 1. Wniosek
Załącznik 2. Autoreferat
Załącznik 3. Uchwała nr 1/XIX/65
Załącznik 4. Uchwała nr 1/XIX/66
Pismo Centralnej Komisji do spraw stopni i tytułów w sprawie powołania recenzentów