Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (od 16.03.2010r. Państwowy Instytut Badawczy) został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w dziedzinie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniak oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych w tym zakresie.

Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności rozwijanie teorii i metodologii badań, oraz opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju w dziedzinach nauk objętych działalnością statutową.  

Przedmiotem działalności Instytutu są badania w zakresie: 

  • genetycznych podstaw hodowli roślin uprawnych,
  • zastosowania metod biotechnologii w hodowli roślin uprawnych,
  • fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań wysokiej produktywności roślin uprawnych,
  • agrotechniki nasiennej oraz kompleksowej technologii produkcji wybranych gatunków roślin,
  • technologii i techniki przechowalnictwa oraz zachowania jakości ziemniaków w czasie przechowywania, nasiennictwa i nasionoznawstwa roślin uprawnych, 
  • Nasiennictwa i nasionoznawstwa roślin uprawnych.
  • Monitorowania i opiniowania zakresu produkcji i importu transgenicznych odmian roślin uprawnych (GMO).
  • Monitorowania dla potrzeb hodowli odpornościowej występowania w kraju gospodarczo ważnych patotypów, ras patogenów i szkodników rolniczych roślin uprawnych, w tym patogenów kwarantannowych - głównie patogenów ziemniaka.
  • Gromadzenia i utrzymywania w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów.
  • Ulepszania roślin dla zrównoważonych AgroEkoSystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe (program wieloletni). 

Instytut ma swoją siedzibę w Radzikowie, woj. mazowieckie, podlega

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.