W Instytucie obowiązują zasady jednoosobowego kierownictwa oraz jednoosobowej odpowiedzialności znajdujące wyraz w tym, że: Instytutem kieruje Dyrektor, Kierownicy komórek organizacyjnych Instytutu otrzymują polecenia od przełożonego i są odpowiedzialni za pracę i powierzone mienie podległej komórki organizacyjnej oraz pracownicy nie zajmujący stanowisk kierowniczych otrzymują polecenia od bezpośredniego przełożonego i są odpowiedzialni za wykonanie przydzielonych zadań.

Do zadań Dyrektora Instytutu oprócz kompetencji powierzonych mu przez ustawę o jednostkach badawczo-rozwojowych należy realizacja planów działalności Instytutu oraz kierowanie Instytutem, a w szczególności:

  1. kształtowanie polityki naukowej Instytutu,
  2. koordynowanie i nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych Instytutu,
  3. dobór kadry oraz ustalanie polityki kadrowej w Instytucie,
  4. tworzenie warunków pracy do wykonywania zadań Instytutu i osiągania postawionych celów,
  5. ustalanie rocznych planów działalności Instytutu,
  6. decydowanie w sprawach personalnych pracowników Instytutu, nagradzanie oraz stosowanie określonych kar dyscyplinarnych, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, ZUZP Pracowników IHAR oraz Regulaminu Pracy,
  7. udzielanie pełnomocnictw Dyrektorom Zakładów Doświadczalnych do zarządzania majątkiem znajdującym się w ewidencji tych Zakładów oraz reprezentowania w zakresie wykonywania czynności prawnych właściwych dla kierownika zakładu pracy, a określonych w Kodeksie Pracy i innych czynności związanych z kierowaniem Zakładem Doświadczalnym,
  8. udzielanie pełnomocnictw do realizacji określonych zadań.

Dyrektor Instytutu
dr inż. Michał Rokicki
tel. (22) 725 45 36, 733 45 02   


Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych należy wspieranie Dyrektora w zakresie kształtowania polityki naukowej Instytutu oraz kierowanie z ramienia Dyrektora powierzonym zakresem spraw i działalnością podporządkowanych mu komórek organizacyjnych.

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. inż. Magdalena Szechyńska-Hebda
tel. (22) 733 45 03
e-mail: m.szechynska@ihar.edu.pl


Sekretarz Naukowy Instytutu
prof. dr hab. Grzegorz Żurek
tel. (22) 725 45 71 
e-mail: g.zurek@ihar.edu.pl


Do zadań Głównego Księgowego należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką finansową Instytutu. Główny Księgowy obowiązany jest do przestrzegania w swojej pracy i pracy podległych pracowników ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych.

Główny Księgowy
Grażyna Jędrzejak
tel. 22 733 46 07