W Instytucie obowiązują zasady jednoosobowego kierownictwa oraz jednoosobowej odpowiedzialności znajdujące wyraz w tym, że: Instytutem kieruje Dyrektor, Kierownicy komórek organizacyjnych Instytutu otrzymują polecenia od przełożonego i są odpowiedzialni za pracę i powierzone mienie podległej komórki organizacyjnej oraz pracownicy nie zajmujący stanowisk kierowniczych otrzymują polecenia od bezpośredniego przełożonego i są odpowiedzialni za wykonanie przydzielonych zadań.

Do zadań Dyrektora Instytutu oprócz kompetencji powierzonych mu przez ustawę o jednostkach badawczo-rozwojowych należy realizacja planów działalności Instytutu oraz kierowanie Instytutem, a w szczególności:

  1. kształtowanie polityki naukowej Instytutu,
  2. koordynowanie i nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych Instytutu,
  3. dobór kadry oraz ustalanie polityki kadrowej w Instytucie,
  4. tworzenie warunków pracy do wykonywania zadań Instytutu i osiągania postawionych celów,
  5. ustalanie rocznych planów działalności Instytutu,
  6. decydowanie w sprawach personalnych pracowników Instytutu, nagradzanie oraz stosowanie określonych kar dyscyplinarnych, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, ZUZP Pracowników IHAR oraz Regulaminu Pracy,
  7. udzielanie pełnomocnictw Dyrektorom Zakładów Doświadczalnych do zarządzania majątkiem znajdującym się w ewidencji tych Zakładów oraz reprezentowania w zakresie wykonywania czynności prawnych właściwych dla kierownika zakładu pracy, a określonych w Kodeksie Pracy i innych czynności związanych z kierowaniem Zakładem Doświadczalnym,
  8. udzielanie pełnomocnictw do realizacji określonych zadań.

Dyrektor Instytutu
dr inż. Michał Rokicki
tel. (22) 733 45 02   


Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych należy wspieranie Dyrektora w zakresie kształtowania polityki naukowej Instytutu oraz kierowanie z ramienia Dyrektora powierzonym zakresem spraw i działalnością podporządkowanych mu komórek organizacyjnych.

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. inż. Magdalena Szechyńska-Hebda
tel. (22) 733 45 03
e-mail: m.szechynska@ihar.edu.pl


Sekretarz Naukowy Instytutu
prof. dr hab. Grzegorz Żurek
tel. (22) 725 45 71 
e-mail: g.zurek@ihar.edu.pl


Do zadań Głównego Księgowego należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką finansową Instytutu. Główny Księgowy obowiązany jest do przestrzegania w swojej pracy i pracy podległych pracowników ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych.

Główny Księgowy
mgr Arkadiusz Grabowski
tel. 22 733 46 07