Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie jednostkowych sprawozdań oraz ksiąg rachunkowych Instytutu Centrali oraz Zakładów Doświadczalnych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacja przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustalona i wprowadzona do stosowania postanowieniami zarządzenia nr 1/D/2017 z dnia 02.01.2017 r. Dyrektora IHAR-PIB obejmującą:

  1. zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych to jest:
    • wykaz ksiąg rachunkowych (zbiorów tworzących księgi rachunkowe),
    • dokumentację systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera,
    • zakładowy plan kont
  2. system ochrony danych i ich zbiorów,
  3. wzór sprawozdania finansowego obejmujący wszystkie wymagane formularze, spełniający wymogi przepisów art.4 i odpowiednio rozdziału 5-tego ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.z 2013 r.,poz.330, z późniejszymi zmianami)
  4. Zakłady Doświadczalne Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB sporządziły sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 jak Jednostka Centralna według aktualnego wzoru
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018
Łączne Sprawozdanie finansowe IHAR-PIB za rok 2018

 Załączniki:

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018
Łączne Sprawozdanie finansowe IHAR-PIB za rok 2018