Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Spraw Pracowniczych
Miejsce Pracy Radzików, k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia 12 września 2018 r.
Termin składania ofert 30 września 2018 r.
Kontakt

Monika Kozłowska, e-mail: m.kozlowska@ihar.edu.pl

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 1. Min. 3-letnie doświadczenie w pracy na równorzędnym stanowisku,
 2. Wykształcenie wyższe,
 3. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, spraw dotyczących przebiegu stosunku pracy, zasad ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy,
 4. Praktyczna wiedza z zakresu administracji kadrowej i prowadzenia akt osobowych oraz ZFŚS,
 5. Umiejętność sporządzania sprawozdań GUS, PFRON,
 6. Samodzielność, sumienność, odpowiedzialność oraz doskonała organizacja pracy,
 7. Doświadczenie pracy w Jednostce naukowej będzie dodatkowym atutem,
 8. Swobodne posługiwanie się pakietem Microsoft Office (w tym bardzo dobra znajomość programu Excel),
 9. Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 1. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników związanej z przebiegiem zatrudnienia,
 2. Prowadzenie zagadnień związanych ze sprawozdawczością w zakresie spraw pracowniczych dla potrzeb wewnętrznych Instytutu, GUS, PFRON oraz ZSI POLON,
 3. Sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zagadnień kadrowo – płacowych,
 4. raportów okresowych oraz analiz struktury zatrudnienia,
 5. Obsługa systemu kadrowego SYKOF

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, w godzinach pracy 8.00 – 16.00,
 • Zorganizowany przez Pracodawcę dowóz do siedziby Instytutu w Radzikowie z Błonia, Grodziska Mazowieckiego oraz z Warszawy,
 • Karty MultiSport.

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia,
 3. Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora IHAR-PIB)

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 30 września 2018 r. drogą elektroniczną lub listownie CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: m.kozlowska@ihar.edu.pl  z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :       

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca,
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Własnoręczny podpis kandydata do pracy

 Załączniki:

2018_09_19_Specjalista_DSP.doc