Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowiecki
Data ogłoszenia 01 sierpnia 2018 r.
Termin składania ofert 31 sierpnia 2018 r.
Kontakt sekretariat@ihar.edu.pl

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: techniczne lub administracja,
 • staż pracy min. 3 lata, w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność zarządzania zespołem, dobra organizacja pracy,
 • prawy jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (preferowane),
 • Wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki,
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, dynamika w działaniu, inicjatywa w myśleniu i działaniu, lojalność, pracowitość,

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie mieniem Instytutu w tym prowadzenie spraw administracyjnych, technicznych i dotyczących nieruchomości,
 • nadzór i kontrola nad stanem technicznym obiektów i posiadanego sprzętu,
 • współpraca z zewnętrznymi dostawcami, koordynowanie zawartymi umowami
 • organizacja usług i dostaw w zakresie sprawnego działania i funkcjonowania Działu i Instytutu
 • sporządzanie sprawozdań związanych z ochroną środowiska
 • kierowanie działem administracyjno – technicznym składającym się z pracowników technicznych (do prac konserwatorskich), administracyjnych (do prac biurowych i magazynowych) i gospodarczych (do prac porządkowych),
 • nadzór nad wewnętrznymi zamówieniami na potrzeby jednostek naukowych,
 • administrowanie zasobami materialnymi Instytutu,
 • współpraca w zakresie zamówień publicznych
 • sporządzanie planu zamówień

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach 8.00 – 16.00
 • Zorganizowany przez Pracodawcę dowóz do siedziby Instytutu w Radzikowie z dwóch kierunków: z Grodziska Mazowieckiego przez Błonie oraz z Warszawy.
 • Dofinansowania z ZFŚS, karty MultiSport

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia oraz certyfikaty ukończonych kursów.
 • Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora IHAR-PIB).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 31 sierpnia 2018 r. drogą elektroniczną lub listownie CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: sekretariat@ihar.edu.pl  z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca,
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Własnoręczny podpis kandydata do pracyZałączniki:

2018_07_26_Kierownik_DAT.doc