Mgr inż. Grzegorz Czajowski
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Fitopatologii,
Pracownia Hodowli Odpornościowej

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 24.09.2013 r.
promotor - dr hab. Paweł Czembor prof. nadzw. IHAR-PIB
promotor pomocniczy - dr Anna Woźniak-Strzembicka
tytuł rozprawy - Wirulencja i polimorfizm DNA w populacji Puccinia triticina (Erikss.) występującej na (x Triticosecale Wittm.) w Polsce.
powołani recenzenci -

15.06.2020 r.

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka IGR PAN w Poznaniu

dr hab. Anna Tratwal prof. IOR-PIB w Poznaniu  

przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - -
przyjęcie publicznej obrony - -
nadanie stopnia doktora - -