SUSVAR – SIEĆ COST WSPIERAJĄCA ZRÓWNOWAŻONĄ PRODUKCJĘ ZBÓŻ

W marcu 2004 r. ustanowiono sieć pt. „

Zrównoważona niskonakładowa produkcja zbóż: wymagania wymagania pod względem odmianowym i zachowania bioróżnorodności” zainicjowaną początkowo przez 5 krajów EuropyOstatecznie, akces do sieci zgłosili naukowcy z 21 krajów europejskichi w listopadzie 2004 r. przedstawiciele rządów tych krajów podpisali porozumienie oficjalnie ustanawiające wymienioną sieć.

Do głównych zadań sieci należy zapewnienie stabilnych, jakościowo dobrych plonów przy niskich nakładach, szczególnie w organicznej produkcji zbóż w Europie kładącej nacisk na zwiększenie wykorzystania różnorodności biologicznej (np. mieszaniny odmian, odmiany populacyjne, płodozmian), opracowywania metod doboru odmian, linii i populacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na interakcję genotypu ze środowiskiem. Zadaniem sieci jest także opracowywanie właściwej metodyki testowania odmian dla zrównoważonej produkcji zbóż.

Zboża wnoszą ważny wkład w produkcję żywności i gospodarkę Europy. Do ważnych elementów gospodarowania należy obniżenie stosowania pestycydów i nawozów sztucznych. Społeczne poparcie zyskuje zwiększanie areałów roślin uprawianych w systemie rolnictwa organicznego, tj. bez sztucznych komponentów produkcji. Rozwój produkcji zbóż w ostatnich 50 latach następował w wyniku nieograniczonego stosowania pestycydów i nawozów sztucznych. Takie nakłady były konieczne celem stworzenia optymalnych warunków dla wzrostu i rozwoju roślin, aby wydały akceptowalny plon niezależnie od zasobności gleby przygotowanej przez rolnika pod uprawę. Obecnie uprawiane odmiany i gatunki roślin niekoniecznie należą do tych, które muszą wydać stabilny i akceptowalny plon w warunkach rolnictwa organicznego.

W związku z tym wiele krajów podejmuje badania na rzecz produkcji roślinnej w systemie rolnictwa organicznego. Projekty badawcze realizowane przez niniejszą sieć są koordynowane za pośrednictwem wymiany materiałów, metod oceny, analiz statystycznych zebranych w kraju wyników. Sieć zorganizowana jest w 6 Grupach Roboczych, z których każda ukierunkowana jest na rozwiązywanie problemów w 6 obszarach badawczych, jak niżej:

 1. genetyka i hodowla roślin,
 2. biostatystyka,
 3. dokarmianie roślin i mikrobiologia gleby,
 4. biologia chwastów i konkurencja między roślinami,
 5. fitopatologia i biologia odporności na choroby,
 6. badania i rejestracja odmian.

Przewodnim wątkiem w produkcji zbóż w rolniczych systemach niskonakładowych jest nacisk na poszerzenie różnorodności roślin uprawnych. Zasadniczym założeniem jest skupienie się naukowców z różnych dyscyplin na zbadaniu złożonych interakcji zachodzących między roślinami zbożowymi a środowiskiem, tak aby było możliwe wykorzystanie naturalnych mechanizmów regulacji systemów uprawy dla stabilizacji i zwiększenia plonu. Naukowa współpraca w ramach sieci wniesie swój wkład w komercyjną hodowlę roślin, a także urzędowe badanie odmian wówczas, gdy uczestnicy sieci reprezentujący różne obszary badawcze upowszechnią nową wiedzę przez akcję COST.

Sieć jest kierowana przez Panią Prof. Hannę Ostergard z Risø National Laboratory w Danii. Więcej informacji o Grupach Roboczych, warsztatach oraz innej działalności i możliwościach uczestnictwa jest dostępna na internetowej stronie domowej SUSVAR: www.cost860.dk

W Sieci Cost SUSVAR uczestniczy 12 naukowców z Polski. Udział w sieci zgłosili także Prof. dr hab. Edward Gacek, Dyrektor COBORU i Prof. dr hab. Edward Arseniuk, Dyrektor IHAR.

Uczestniczący w Akcji COST Naukowcy z Polski reprezentują 6 instytucji badawczych z pracujących w obszarze nauk rolniczych. Są to:

 1. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – IHAR
 2. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – COBORU
 3. Instytut Genetyki Rośli PAN – IGR-PAN
 4. Instytut Ochrony Roślin – IOR
 5. Instytut Uprawy, nawożenia i Gleboznawstwa – IUNG
 6. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o.o. – HR Smolice

Działalność Sieci COST w Polsce koordynuje Dr Jerzy H. Czembor (członek Komitetu Sterującego SUSVAR) zatrudniony w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin, IHAR Radzików.


SUSVAR – A COST NETWORK SUPPORTING SUSTAINABLE CEREAL PRODUCTION

In March 2004 the network ‘Sustainable low-input cereal production: required varietal characteristics and crop diversity’ was initiated by support from five European countries. In November 2004 all together 21 European countries have signed the Memorandum of Understanding, the official document defining the network.

The main aims of the network are to ensure stable and acceptable yields of good quality for low-input, especially organic, cereal production in Europeby developing ways to increase and make use of crop diversity (e.g. variety mixtures, crop populations or intercropping) and by establishing methods for selecting varieties, lines and populations with special emphasis on influence of genotype-environment interactions. Finally, the network will also establish methods for appropriate variety testing.

Cereals are an important contribution to food production and economy in Europe. Reduced input of pesticides and chemical fertiliser is everywhere of big interest. Also increasing the area grown under organic conditions where in general no artificial components are allowed gets much support. Cereals have for the last 50 years been evolved towards increasing the yield under potentially unlimited use of pesticides and synthetic fertilisers. These inputs have been necessary to achieve optimal growing conditions independent of the actual conditions on the farmer’s field. The actual varieties and crops may therefore not be optimal to ensure stable and acceptable yields with low input.

In many countries, national projects aiming at making a difference in this respect are in progress. In the present network, these projects are coordinated by means of exchange of materials, methods for assessment and statistical analyses as well as combining national experimental results. The network is organised into six Working Groups, each of them focusing on one of the following six areas:

 1. plant genetics and plant breeding,
 2. biostatistics,
 3. plant nutrition and soil microbiology,
 4. weed biology and plant competition,
 5. plant pathology and plant disease resistance biology,
 6. variety testing and certification

The common framework is cereal production in low-input systems with emphasis on crop diversity. It is essential that scientists from many disciplines work together to investigate the complex interactions between the crop and its surroundings, to be able to exploit the natural regulation mechanisms of the systems to stabilise and increase yield. The results of the cooperation will contribute to commercial plant breeding as well as official variety testing when participants from these areas disperse the knowledge achieved through the action.

The network is headed by Senior Research Specialist Hanne Østergård, Risø National Laboratory, Denmark. More information about Working Groups, workshops and other activities as well as possibilities for participation may be found on the SUSVAR homepage: www.cost860.dk

Twelve Polish scientists participate in SUSVAR Cost Action including Prof. Edward Gacek, Director of COBORU – Research Centre for Cultivar Testing and Prof. Edward Arseniuk, Director of IHAR – Plant Breeding and Acclimatization Institute.

These scientists represent 6 institutions working on research and development in the area of agricultural science:

 1. Plant Breeding and Acclimatization Institute – IHAR,
 2. Research Centre for Cultivar Testing –COBORU,
 3. Instituteof PlantGenetics – PolishAcademyof Science– IGR - PAN
 4. Crop Protection Institute– IOR,
 5. Instituteof SoilScience and Plant Cultivation– IUNG
 6. Plant Breeding Smolice Ltd., Co.– HR Smolice

COST Action activities in Polandare coordinated by Dr Jerzy H. Czembor (reprezenting Polandin the SUSVAR Management Committee) from Plant Breeding and Genetics Department, IHAR Radzików.

Link: www.cost860.dk