Stanowisko: Młodszy Administrator Systemowy (Help Desk) – samodzielny referent

Instytucja

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy,

Miejsce Pracy

Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie

Data ogłoszenia

30.09.2019 r.

Termin składania ofert

Do czasu wyłonienia kandydata

Link do strony

www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert: sekretariat@ihar.edu.pl

Kontakt

Sekretariat Dyrektora, tel. (22) 725 45 36; 733 45 02

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku informatyka lub pokrewne;
 2. Udokumentowane doświadczenie w zakresie administracji serwerami oraz wsparcia użytkowników;
 3. Wiedza udokumentowana branżowymi certyfikatami mile widziana (Microsoft Windows Serwer 2008/2012/2016); Windows 7/8/10, Active Directory
 4. Znajomość mechanizmów funkcjonowania sieci LAN, protokołów DHCP, DNS, RADIUS;
 5. Znajomość rozwiązań typu NAS (iSCSI, LUN);
 6. Mile widziana znajomość administracji systemami typu LINUX (REDHAT lub CENTOS);
 7. Umiejętności organizacyjne, praca w zespole;
 8. Silna motywacja do pracy z ukierunkowaniem na zagadnienia dotyczące sprawnego i bezkonfliktowego rozwiązywania problemów IT;
 9. Odporność na stres oraz komunikatywność;
 10. Pożądana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków:

 1. Wdrażanie procedur bezpiecznej eksploatacji.
 2. Reagowanie na incydenty, wyjaśnianie ich przyczyn.
 3. Szkolenie użytkowników systemu teleinformatycznego  z zakresu  procedur bezpiecznej eksploatacji.
 4. Utrzymywanie zgodności konfiguracji i parametrów systemu teleinformatycznego z dokumentacją bezpieczeństwa systemu.
 5. Przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych w systemie teleinformatycznym informacji niejawnych.
 6. Informowanie o wszelkich zdarzeniach związanych lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego.
 7. Uczestnictwo w opracowywaniu programów organizacyjno-użytkowych, projektów koncepcyjnych i technicznych planowanych do budowy systemów teleinformatycznych.
 8. Bezpośrednie oraz zdalne wsparcie techniczne użytkowników w zakresie oprogramowania systemowego i użytkowego.
 9. Instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych i mobilnych.
 10. Bezpośrednie oraz zdalne wsparcie techniczne użytkowników.
 11. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów technicznych.
 12. Przygotowywaniu sprzętu dla nowych pracowników.
 13. Konserwacje sprzętu, nadzorowanie spraw serwisowych.
 14. Nadzór nad sprzętem znajdującym się na stanie ASK.
 15. Nadzór nad stronami Instytutu: http://ihar.edu.pl, http://biblioteka.ihar.edu.pl
 16. Obsługa ogólnej skrzynki mailowej Instytutu: postbox@ihar.edu.pl

Lista wymaganych dokumentów:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. Odpis dyplomu;
 3. Kopie certyfikatów odbytych szkoleń zawodowych
 4. Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB),
 5. Listy referencyjne mile widziane.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym.
 2. Możliwość doskonalenia zawodowego, udział w szkoleniach.
 3. Zorganizowany przez Pracodawcę dowóz do siedziby Instytutu w Radzikowie z Błonia oraz z Warszawy.
 4. Karty MultiSport oraz świadczenia z ZFŚS.

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”,

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :       

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

(dołączyć do dokumentów aplikacyjnych)

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca,
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB.