PROCEDURA WYDAWNICZA

monografii naukowych, rozpraw habilitacyjnych, rozpraw doktorskich, raportów z badań, skryptów metodycznych oraz monografii dedykowanych specyficznym odbiorcom

Wydawnictwo publikuje monografie naukowe, rozprawy habilitacyjne, rozprawy doktorskie, raporty z badań, skrypty metodyczne oraz monografie dedykowane specyficznym odbiorcom z zachowaniem wszelkich starań o wysoki poziom edytorski i merytoryczny.

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowanymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011:

https://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf

 1. Procedurę wydawniczą rozpoczyna się w chwili nadesłania przez Autora do Redakcji wniosku o wydanie monografii, rozprawy, raportu lub skryptu, wraz z pełną treścią pracy oraz załącznikami: tablicami fotografii, tabelami, rysunkami. Treść pracy należy przesłać w formie elektronicznej, w formacie Word for Windows, na adres mailowy: wydawnictwo@ihar.edu.pl, lub pocztą, na adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, 05-870 Błonie.
 2. We wniosku Autor może wskazać dwóch Recenzentów. Jeżeli autor nie wskaże recenzentów, zostaną oni wskazani przez Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego.
 3. Autor/rzy monografii zobowiązuje/ją się do przestrzegania kodeksu etycznego wydawnictwa zgodnego z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics). Jeżeli wystąpi podejrzenie o działanie nieetyczne, ukryty konflikt interesów, nierzetelność naukowa lub nieprzestrzeganie dobrych obyczajów w nauce, redakcja podejmie kroki przewidziane w wytycznych kodeksu etycznego wydawnictwa.
 4. Komitet Redakcyjny (a w przypadkach uzasadnionych również Dyrekcja Instytutu) wydają wewnętrzną opinię wydawniczą. Każdy nadesłany tekst podlega wstępnej ocenie merytorycznej i technicznej dokonywanej przez Komitet Redakcyjny. Na tym etapie praca jest kwalifikowana do etapu oceny zewnętrznej lub zostaje odrzucona.
 5. Wszystkie kwalifikowane teksty podlegają procedurze zewnętrznej recenzji naukowej, przez przynajmniej dwóch doświadczonych pracowników naukowych, posiadających niezbędną wiedzę, doświadczenie i reprezentujących odpowiednią dyscyplinę naukową.
 6. Recenzent sporządza recenzję na podstawie zawartej z wydawnictwem umowy. Recenzja ma formę pisemną i powinna być sporządzona w okresie 6 tygodni od otrzymania tekstu przez Recenzenta. Recenzent ocenia tekst pod względem oryginalności, trafności poruszanej problematyki, poprawności metodologicznej, wartości merytorycznej, oraz wskazuje błędy. Na podstawie recenzji, Recenzent wyraża opinię o odrzuceniu pracy lub wydaniu utworu bez poprawek bądź z wymaganymi poprawkami, które autor zobowiązany jest wprowadzić. Do dyspozycji Recenzenta przekazywany jest formularz recenzji, nie jest on obowiązkowy, jednak stanowi wartościową część recenzji.
  Recenzent może wnioskować o ponowne przesłanie pracy do recenzji po naniesieniu korekty przez Autora.
 7. Pozytywne recenzje są podstawą do zakwalifikowania utworu do dalszego procesu wydawniczego, w tym redakcji technicznej i językowej. Lista recenzentów jest publikowana w każdej wydanej monografii, rozprawie, raporcie i skrypcie.
 8. Projekt okładki jest zgodny z wymogami wydawnictwa.
 9. Każdej wydanej pozycji zostaje nadany numer ISBN.
 10. Wydawnictwo przesyła do upoważnionych bibliotek egzemplarze obowiązkowe wydanych pozycji.