Nazwa programu: H2020-SFS-2016-2017 Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient value chain. Topic: SFS-10-2017, Type of action: RIA

Tytuł projektu: RustWatch: europejski system wczesnego ostrzegania dla rdzy pszenicy

Tytuł w języku angielskim: RustWatch: A European early-warning system for wheat rust diseases

Kontrakt nr: 773311-1

Akronim: RustWatch

Okres realizacji: 1.05.2018 – 30.04.2022

Koordynator główny: Mogens S. Hovmøller, Global Rust Reference Center, Aarhus University

Koordynator polskiej części projektu: dr hab. Paweł Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin

Wykonawcy merytoryczni projektu:

 1. AARHUS UNIVERSITET DK
 2. NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL BOTANY UK
 3. INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE FR
 4. JULIUS KUHN-INSTITUT BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUR KULTURPFLANZEN DE 5 JOHN INNES CENTRE UK
 5. UNIVERSITAETSKLINIKUM HAMBURG-EPPENDORF DE
 6. The University of Agriculture, Peshawar PK
 7. Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG DE
 8. SOCIETE RAGT 2N SAS FR
 9. LANTMANNEN EKONOMISK FORENING SE
 10. AS.A.R. Associazione Agricola Randazzo IT
 11. Nordic Seed A/S DK
 12. GROUPE D'ETUDE ET DE CONTROLE DES VARIETES ET DES SEMENCES FR
 13. TystofteFoundation DK
 14. ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL FR
 15. INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGIAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS SA ES
 16. HIR Malmöhus AB SE
 17. EIDGENOESSISCHES DEPARTEMENT FUER WIRTSCHAFT, BILDUNG UND FORSCHUNG CH
 18. INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROSLIN - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY PL
 19. Latvian Plant Protection Research Centre LV
 20. NARODNE POL'NOHOSPODARSKE A POTRAVINARSKE CENTRUM SK
 21. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT DE
 22. LANDBRUG & FODEVARER F.M.B.A. DK
 23. VYZKUMNY USTAV ROSTLINNE VYROBY VVI CZ
 24. BASF Plc UK

Główne cele projektu:

Projekt ma na celu stworzenie systemu wczesnego ostrzegania mającego poprawić przygotowanie i odporność pszenicy w Europie na możliwe pojawienie się nowych zagrożeń ze strony chorób powodowanych przez rdzę żółtą (Puccinia striiformis f.sp. tritici), rdzę brunatną (P. triticina) i rdzę źdźbłową (P. graminis f.sp. tritici). Szczególnie zostanie położony nacisk na określenie czynników kształtujących nowa europejską populację rdzy, jej wpływu na produkcję rolniczą w świetle dyrektywy o ochronie integrowanej roślin (2009/128/EC) i w końcu pogłębienie badań i infrastruktury komunikacyjnej w oparciu o już istniejące doświadczenia i wzajemną współpracę. W badaniach nad rdzą zamierza się opracować i rozwinąć nowe innowacyjne narzędzia diagnostyczne w celu szybkiej i precyzyjnej identyfikacji nowych ras patogena, określenia zdolności chorobotwórczych i adaptacyjnych do zmieniających się warunków środowiska (ocieplenie klimatu) jako czynników przyczyniających się do pojawienia i rozprzestrzeniania patogena. Prowadzone badania mogą być przełomowe pod względem fenotypowania odporności gospodarza poprzez analizę struktur komórkowych w czasie infekcji. System wczesnego ostrzegania dla ochrony i zwalczania chorób pszenicy powodowanych przez rdze będzie zastosowany w „studium przypadków” w 5 regionach Europy, co pozwoli na jego dalszy rozwój i walidację we współpracy z szerokim gronem zainteresowanych instytucji. W realizacji projektu bierze udział 12 uniwersytetów/instytutów naukowych, 5 organizacji doradztwa rolniczego i 8 przedsiębiorstw.

Link do strony projektu: http://agro.au.dk/forskning/projekter/rustwatch/

Contact: p.czembor@ihar.edu.pl


Programme: H2020-SFS-2016-2017 Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient value chain. Topic: SFS-10-2017, Type of action: RIA

Project title: RustWatch: A European early-warning system for wheat rust diseases

Contract nr.: 773311-1

Acronym: RustWatch

Project duration: May 1st, 2018 – April 30th, 2022

Main coordinator: Mogens S. Hovmøller, Global Rust Reference Center, Aarhus University

Coordinator of the Polish part of the project: Pawel Czembor, Associate Professor of IHAR-PIB, Department of Plant Breeding and Genetics

The research institutions involved in the project:

 1. AARHUS UNIVERSITET DK
 2. NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL BOTANY UK
 3. INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE FR
 4. JULIUS KUHN-INSTITUT BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUR KULTURPFLANZEN DE 5 JOHN INNES CENTRE UK
 5. UNIVERSITAETSKLINIKUM HAMBURG-EPPENDORF DE
 6. The University of Agriculture, Peshawar PK
 7. Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG DE
 8. SOCIETE RAGT 2N SAS FR
 9. LANTMANNEN EKONOMISK FORENING SE
 10. AS.A.R. Associazione Agricola Randazzo IT
 11. Nordic Seed A/S DK
 12. GROUPE D'ETUDE ET DE CONTROLE DES VARIETES ET DES SEMENCES FR
 13. TystofteFoundation DK
 14. ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL FR
 15. INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGIAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS SA ES
 16. HIR Malmöhus AB SE
 17. EIDGENOESSISCHES DEPARTEMENT FUER WIRTSCHAFT, BILDUNG UND FORSCHUNG CH
 18. INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROSLIN - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY PL
 19. Latvian Plant Protection Research Centre LV
 20. NARODNE POL'NOHOSPODARSKE A POTRAVINARSKE CENTRUM SK
 21. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT DE
 22. LANDBRUG & FODEVARER F.M.B.A. DK
 23. VYZKUMNY USTAV ROSTLINNE VYROBY VVI CZ
 24. BASF Plc UK

Main objectives:

RustWatch will establish an early-warning system to improve preparedness and resilience to emerging rust diseases on wheat, i.e. yellow rust (Puccinia striiformis f.sp. tritici), brown rust (P. triticina) and stem rust (P. graminis f.sp. tritici). The project will focus the drivers shaping the new European wheat rust populations, assessment of their impact on agricultural productivity in the context of IPM Directive 2009/128/EC, and finally develop research and communication infrastructures taking advantage of stakeholder networks and expertise, and collaboration via existing global networks. RustWatch provides beyond state-of-theart research within new diagnostic tools, enabling rapid and precise identification of new invasive races, and investigating the impact of virulence, aggressiveness and adaptation to warmer temperatures as drivers of pathogen spread and establishment. The research has potential for a break-through in the area of host resistance phenotyping by investigation of cellular structures during infection process. The early-warning system for prevention and control of rust diseases will become implemented via case studies in five regions. The case studies will aid in development and validation of the systems in collaboration with a wide array of stakeholder groups. RustWatch engages 12 universities/research institutes, 5 agricultural advisory services, and 8 SMEs/industries.

Project websitehttp://agro.au.dk/forskning/projekter/rustwatch/

Contact: p.czembor@ihar.edu.pl