Centrala Radzików

Zakład Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa

kierownik: Prof. dr hab. inż. Grzegorz Żurek
tel.:  +48 22 733 45 71 | +48 22 733 45 84
e-mail: g.zurek@ihar.edu.pl

Zakład prowadzi badania zmienności cech użytkowych oraz jakości i zdrowotności materiału siewnego traw, roślin przemysłowych, zbóż, bobowatych, kapustnych itp. oraz czynników determinujących wartość odżywczą, prozdrowotną i paszową płodów rolnych; analizy zawartości substancji antyżywieniowych w paszy. W zakładzie prowadzony jest monitoring rynku nasiennego i ocena efektywności hodowli roślin i nasiennictwa. Corocznie tłumaczona i wydawana jest polska wersja przepisów ISTA oraz realizowane są szkolenia dla analityków nasiennych.


Zakład Biochemii i Biotechnologii

kierownik: Prof. dr hab. Piotr T. Bednarek
tel.:  +48 22 733 45 33
e-mail: p.bednarek@ihar.edu.pl

Zakład realizuje prace badawcze, których celem są badania wpływu czynników abiotycznych na regenerację roślin w kulturach in vitro oraz poznanie procesów sprzyjających regeneracji roślin. W Zakładzie rozwijane są teoretyczne podstawy heterozji u zbóż ze szczególnym naciskiem na zjawiska zachodzące w systemach cytoplazmatyczno-jądrowej męskiej sterylności. Prowadzone są badania uwarunkowań morfologicznych, fizjologicznych i genetycznych cech użytkowych, w tym odporności na stresy biotyczne i abiotyczne roślin rolniczych oraz analiza populacji ważnych gospodarczo patogenów grzybowych.


Zakład Biologii Stosowanej

kierownik: dr hab. Paweł Czembor, prof. Instytutu
tel.:  +48 22 733 45 55
e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl

W Zakładzie prowadzone są prace badawcze i wdrożeniowe w obszarach dotyczących chorób zbóż i ziemniaka, w tym zdolności chorobotwórczych patogenów kwarantannowych. Prowadzone są prace wspierające hodowlę twórczą zbóż i kukurydzy dla poszerzania zmienności genetycznej, z wykorzystaniem genomiki, fenomiki i bioinformatyki. Dobór odmian i dostosowanie agrotechniki na potrzeby rolnictwa ekologicznego.


Zakład Genomiki Funkcjonalnej

kierownik: dr inż. Michał Rokicki
tel.:  +48 22 733 46 23
e-mail: m.rokicki@ihar.edu.pl

W Zakładzie realizowane są badania, których celem jest poznanie funkcji genów i procesów fizjologicznych, kształtujących ważne cechy użytkowe związane z plonem i właściwościami technologicznymi ziarna zbóż (pszenica, jęczmień, pszenżyto). W Zakładzie badane są mechanizmy odpowiedzi roślin na patogeny grzybowe i wirusowe z wykorzystaniem interferencji RNA, edytowania genów oraz nanocząstek chitozanu.


Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów

kierownik: dr inż. Sławomir Sowa
tel.:  +48 22 733 45 17
e-mail: s.sowa@ihar.edu.pl

laboratorium akredytowane opracowuje i waliduje metody analiz GMO. Zajmuje się wykrywaniem, identyfikacją i oceną zawartości GMO w materiale siewnym, żywności i paszach zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi. Prowadzi doradztwo naukowe i techniczne dla administracji państwowej, organów kontroli oraz laboratoriów urzędowych. Współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie analiz GMO.


Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

kierownik: dr Wiesław Podyma
tel.:  +48 22 733 46 86
e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl

Centrum zajmuje się gromadzeniem populacji i odmian roślin uprawnych i dziko rosnących zagrożonych erozją genetyczną oraz ich opisem i waloryzacją. Prowadzi centralną przechowalnię długoterminową roślinnych zasobów genowych w formie nasion (Polski Bank Genów). Rozwija genomiezna i transkryptomiczne badania zasobów genowych roślin użytkowych. W skład zakładu wchodzi Ogród Botaniczny IHAR-PIB w Bydgoszczy, w którym znajduje się m.in. Narodowa Kolekcja Traw.


Oddział IHAR-PIB w Boninie

Zakład Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa

kierownik: dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski
tel.:  +48 94 342 30 31 w. 211
e-mail: w.przewodowski@ihar.edu.pl

Zakład prowadzi badania nad występowaniem, epidemiologią i zwalczaniem chwastów, szkodników i patogenów, w tym kwarantannowych ziemniaka. Prowadzone są analizy korelacji kompleksu agrofag- roślina- środowisko w aspekcie epidemiologicznym, klimatycznym oraz rejestracji i stosowania środków ochrony roślin. Działalność Zakładu obejmuje także utrzymanie i ochronę zasobów genowych ziemniaka w Banku Genów Ziemniaka.


Oddział IHAR-PIB w Bydgoszczy

Zakład lntegrowanej Uprawy Roślin Okopowych

kierownik: dr inż. Grzegorz Gryń
tel.:  +48 52 581 69 32
e-mail: g.gryn@ihar.edu.pl

Zakład prowadzi działalność naukową dotyczącą ziemniaka i buraka cukrowego w zakresie biologii, agrotechniki, chemicznych metod ograniczania rozwoju mątwika burakowego i ziemniaczanego oraz mikroorganizmów, powodujących zgnilizny korzeni i zgorzel siewek buraka cukrowego. Zakład prowadzi analizy agrochemiczne gleby oraz materiału roślinnego, efektywności nowych nawozów, środków ochrony roślin w uprawie integrowanej i ekologicznej.


Zakład Podstaw Hodowli Roślin Korzeniowych

kierownik: dr inż. Sandra Cichorz
tel.:  +48 52 581 69 37
e-mail: s.cichorz@ihar.edu.pl

W Zakładzie prowadzone są oceny zróżnicowania genetycznego oraz molekularne analizy tożsamości odmianowej. Ponadto, prowadzona i waloryzowana jest kolekcja obiektów rodzaju Beta w kulturach in vitro oraz polowa. Doskonalone są metody oceny obiektów hodowlanych, wybranych chorób oraz patogenów buraka cukrowego. Prowadzona jest haploidyzacja, diploidyzacja oraz regeneracja obiektów rodzaju Beta w kulturach in vitro.
Załączniki:

Informator IHAR-PIB