Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Boninie, Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii
Miejsce Pracy Bonin 3, 76-009 Bonin, woj. zachodniopomorskie.
Data ogłoszenia 03.12.2020 r.
Termin składania ofert 15.01.2021 r.
Kontakt Kierownik Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Biochemii, Oddział IHAR-PIB w Boninie: 
dr hab. Krzysztof Treder k.treder@ihar.edu.pl, tel. 94 342 30 31 w. 207

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 • Wykształcenie wyższe: magister biologii, rolnictwa lub technologii żywności; preferowana specjalizacja biochemia, biotechnologia lub biologia molekularna.
 • Silna motywacja do pracy badawczej, biegłość i precyzja w pracach laboratoryjnych.
 • Znajomość podstawowych technik biochemii i biologii molekularnej (techniki wymagane: oznaczanie białka, izolacja DNA, RNA, techniki elektroforetyczne, RT-qPCR).
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Umiejętność współpracy w zespole. 

Zakres obowiązków:

 • Praca w laboratorium badawczym i przy komputerze.
 • Praca w szklarni, przechowalni i w polu.
 • Prowadzenie obserwacji i opisów symptomów chorób roślin ziemniaka.
 • Analiza wyników i wykonywanie obliczeń statystycznych.
 • Przygotowywanie dokumentacji, raportów, prezentacji, plakatów, a w dalszej perspektywie publikacji.

Warunki zatrudnienia:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym, po rozpoczęciu pracy możliwość aplikowania do Szkoły Doktorskiej AgroBioTech PhD https://agrobiotech.edu.pl/.  
 • Możliwość rozwoju naukowego i awansowania na stanowiska naukowe.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.
 • Odpis dyplomu.
 • Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora IHAR-PIB).
 • Referencje od 1-2 osób w tym opinia promotora pracy magisterskiej.

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie Oddziału w Boninie IHAR-PIB, 76-009 Bonin.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 15.01.2021 r. drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: k.treder@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :        

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca,
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Własnoręczny podpis kandydata do pracyZałączniki:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych