Zakład Doświadczalny Bartążek ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.) i obowiązujących wykonawczych do ustawy na:

"Dostawę fabrycznie nowego opryskiwacza polowego do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 grudnia 2020 roku, pod numerem 769319-N-2020 na stronie internetowej zamawiającego: www.ihar.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.