Zakład Doświadczalny Bartążek ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.) i obowiązujących wykonawczych do ustawy na:

"Dostawę fabrycznie nowego opryskiwacza polowego do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 grudnia 2020 roku, pod numerem 769319-N-2020 na stronie internetowej zamawiającego: www.ihar.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.Załączniki:

Ogłoszenie nr 769319-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.
SIWZ - opryskiwacz
załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty
załącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy
załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy
Odpowiedź na pytania nr 1
Inmformacja z otwarcia Ofert
ZP_PN_6_2020 Informacja z wyboru oferty