Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie, 05-870 Błonie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 9 przy ul. Starowiejska w Starym Oleśnie o powierzchni 112,30 m2 wraz z udziałem 3242/10000 w cz. wspólnej budynku i prawie własności działki nr ew.8/8 o pow.0,0354 ha (udział w gruncie 115 m2), dla której jest prowadzona księga wieczysta KW OP1L/00039460/6.
Wartość rynkowa wynosi 86 000,00 zł

oraz

Segmentu gospodarczego o pow. użytkowej 20,40 m2 posadowionego na działce nr ew.1/38 o pow.0,0414 ha wraz z udziałem 204/1632 w częściach wspólnych i pwug, KW OP1L/00039145/2. Wartość rynkowa wynosi 1 300,00 zł.

Łącznie 87 300,00 zł.( osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych).

CENA WYWOŁAWCZA 87 300,00 zł, wadium wynosi 8 730,00 złotych.

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa.

Użytkownikiem wieczystym gruntu jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radzikowie i właścicielem budynków i budowli na nim posadowionych.

Warunkiem przystąpienia i dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości z podaniem numeru nieruchomości, której konkretna oferta dotyczy, ceny nabycia oraz dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie rachunek w BGŻ S.A.nr 47 2030 0045 1110 0000 0094 2390 w terminie do 12 marca 2021 r. z dopiskiem „Wadium STARE OLESNO lokal mieszkalny poz.1, ogłoszenia IHAR –PIB”.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu), z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. W tym wypadku wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.

Termin, w którym można obejrzeć nieruchomości: od 1.03.2021 r.do 12.03.2021 r.po uzgodnieniu z administratorem nieruchomości.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę firmy, telefon kontaktowy,
  2. oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki,
  3. datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta,
  4. proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej);
  5. dowód wpłaty wadium (oryginał);
  6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;
  7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem określającym „ Stare Olesno lokal mieszkalny nr ….Poz..1, 2 ogłoszenia” której konkretna oferta dotyczy należy nadsyłać do Kancelarii Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie 05-870 Błonie w terminie do dnia 12 marca 2021 r. do godz.16:00

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15 marca 2021 r. o godz.12.00 w siedzibie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, wyboru najkorzystniejszej ceny, odwołania przetargu bez podania przyczyny, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie IHAR - PIB w Radzikowie oraz na stronie internetowej: www.ihar.edu.pl 

Nieruchomość można oglądać w uzgodnieniu z Dyrektorem Hodowla Ziemniaka Zamarte Oddział Stare Olesno tel.(34 358 22 01).Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w IHAR w Radzikowie tel.(22) 733 46 07.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest uzyskanie przez sprzedającego pozytywnej opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z art.38 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.z 2019 r.poz.1302 z póżn.zm).