Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 Umowa
Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące rejestracji środków