Kierownik badania: dr inż. Roman Warzecha
Zakład Genetyki i Hodowli Roślin -  Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta
tel.: 22 7334562
e-mail: r.warzecha@ihar.edu.pl 

Zespół badawczy:
dr Piotr Ochodzki, mgr inż. Monika Żurek, dr Elżbieta Małuszyńska

Streszczenie planowanej realizacji badania:

W Polsce dostęp do materiału nasiennego ekologicznego jest ograniczony. W dotychczasowej praktyce, stosuje się w gospodarstwach ekologicznych na zasadzie odstępstwa niezaprawiony konwencjonalny materiał siewny. W niedługim okresie, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, będzie obligatoryjne  stosowanie ekologicznego materiału siewnego, wytworzonego w warunkach ekologicznych.

Biorąc to pod uwagę, planuje się opracowanie technologii produkcji ekologicznego materiału siewnego dwóch ważnych gatunków roślin wykorzystywanych w rolnictwie ekologicznym: kukurydzy i pszenżyta. Obydwa gatunki są bardzo ważnymi zbożami paszowymi, które mogą być wykorzystane w produkcji ziarna na paszę, a także na biomasę do zakiszania. Odgrywają bardzo ważną rolę w żywieniu wszystkich zwierząt gospodarskich, w produkcji ekologicznego mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa wołowego i wieprzowego i wyrobów wędliniarskich, drobiu, jaj i wielu innych produktów na rynek krajowy i eksport.

opracowanie technologii produkcji ekologicznego materiału siewnego dwóch ważnych gatunków roślin wykorzystywanych w rolnictwie ekologicznym: kukurydzy i pszenżyta. Obydwa gatunki są bardzo ważnymi zbożami paszowymi, które mogą być wykorzystane w produkcji ziarna na paszę, a także na biomasę do zakiszania. Odgrywają bardzo ważna rolę w żywieniu wszystkich zwierząt gospodarskich, w produkcji ekologicznego mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa wołowego i wieprzowego i wyrobów wędliniarskich, drobiu, jaj i wielu innych produktów na rynek krajowy i eksport.

Proponowany projekt obejmuje opracowanie technologii produkcji nasion odmiany kukurydzy i pszenżyta jarego.

W produkcji nasion kukurydzy, przewiduje się opracowanie najbardziej efektywnego stosunku liczby rzędów komponenta matecznego i ojcowskiego. Badania obejmą również określenie optymalnych terminów wysiewu komponenta matecznego i ojcowskiego, aby umożliwić wydłużenie pylenia komponenta ojcowskiego i synchronizację pylenia ze znamionowaniem komponenta matecznego.

Po zbiorach, wysuszeniu i oczyszczeniu, określony zostanie plon nasion oraz jego parametry fizyczne oraz laboratoryjne: czystość nasion, liczba nasion gatunków obcych, zdolność i energia kiełkowania. Podjęte zostaną wstępne próby zaprawiania nasion środkami dozwolonymi w rolnictwie ekologicznym i określenie ich wpływu na parametry kiełkowania.

W produkcji nasiennej pszenżyta, przedmiotem badań będzie wybrana odmiana charakteryzująca się przydatnością do potrzeb rolnictwa ekologicznego, zarówno pod względem plonu jak i cech jakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem odporności na choroby. Na eksperymentalnej plantacji nasiennej zastosowane zostaną trzy gęstości wysiewu: 400, 500 i 600 kiełkujących ziaren na 1m2. Uzyskane nasiona z poszczególnych wariantów wysiewu zostaną ocenione pod względem parametrów fizycznych oraz laboratoryjnych: czystość nasion, liczba nasion gatunków obcych, zdolność i energia kiełkowania.

Spodziewane rezultaty projektu:

  1. Określenie najbardziej efektywnego stosunku rzędów roślin ojcowskich i matecznych oraz dobór optymalnego terminu wysiewu komponentów matecznego i ojcowskiego.
  2. Dobór optymalnej gęstości siewu i ocena parametrów uzyskanych nasion pszenżyta.

Przewidywana pierwsza publikacja wyników badań -  sprawozdanie z realizacji projektu na stronie internetowej IHAR-PIB, listopad 2020.

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich podmiotów działających w sektorze rolnym, w szczególności dla gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiZałączniki: