a:42:{s:4:"name";s:122:"Badania nad możliwościami ograniczenia zawartości mikotoksyn fuzaryjnych w kukurydzy uprawianej w systemie ekologicznym";s:4:"lang";s:2:"pl";s:8:"position";i:5;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:14:"Piotr Ochodzki";s:11:"createdDate";s:10:"2017-12-11";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:4912:"

Kierownik badania: dr Piotr Ochodzki

Zespół badawczy:
IHAR-PIB Radzików: dr inż. Roman Warzecha,  mgr inż. Monika Żurek, mgr inż. Iga Grzeszczak 
CDR Oddział Radom: dr Anna Litwinow, mgr inż. Włodzimierz Stachura

Cel badań:

Celem projektu zbadanie skuteczności zmniejszenia zawartości mikotoksyn fuzaryjnych w kukurydzy poprzez dobór odpowiednich odmian oraz zastosowanie ochrony biologicznej kukurydzy przed omacnicą prosowianką. Zbadana będzie skuteczność preparatów zawierających jaja i larwy kruszynka - błonkówki z rodzaju Trichogramma oraz  biopreparaty zawierające B. Thuringiensis.

W 2017 roku planowana jest realizacja badań w 5 lokalizacjach na terenie całego kraju

Projekt obejmuje dwa zadania szczegółowe:

1. Ocena odporności odmian kukurydzy na choroby grzybowe oraz określenie zawartości mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie.

W lokalizacjach o zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych w doświadczeniach poletkowych i łanowych zostanie oceniony stopień porażenia kolb oraz zawartość wybranych najważniejszych mikotoksyn fuzaryjnych. W doświadczeniach poletkowych na polu ekologicznym IHAR-PIB w Radzikowie i pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym CDR w  Chwałowicach przeprowadzona zostanie ocena odporności 13 odmian kukurydzy na fuzariozę kolb w warunkach   sztucznego zakażenia (inokulacji kolb) przy użyciu 3 gatunków Fusarium (F. graminearum, F. verticillioides i F. temperatum). Kolby wszystkich odmian będą sztucznie inokulowane 7-10 dni po osiągnięciu pełni kwitnienia dwiema metodami, imitującymi zakażenia naturalne i uszkodzenia mechaniczne. Zastosowane zostaną izolaty wytwarzające charakterystyczne mikotoksyny: deoksyniwalenol, zearalenon, fumonizyny i bowerycynę. Określony zostanie stopień porażenia kolb. Ocena porażenia kolb zostanie wykonana przed zbiorem ziarna. W zebranym ziarnie zostaną przeprowadzone analizy zawartości mikotoksyn fuzaryjnych.

Zastosowane zostaną metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-FLD/UV), chromatografii gazowej (GC-ECD) i testów ELISA. Wytypowane zostaną odmiany o najwyższej odporności i najmniejszej akumulacji mikotoksyn.

2. Badania skuteczności zmniejszenia zawartości mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie poprzez zwalczanie omacnicy prosowianki w  kukurydzy uprawianej ekologicznie.

W doświadczeniu  polowym w gospodarstwach indywidualnych i na poletkach IHAR-PIB w Radzikowie zastosowane zostaną  preparaty zawierające kruszynka (Trichosafe i Trichocap) Preparaty te zawierają larwy i jaja kruszynka w różnych fazach rozwojowych, co pozwala na wydłużenie czasu działania preparatu. W Radzikowie zostaną także przetestowane biopreparaty zawierające Bacillus thuringiensis (DiPel WG i Novodor). Termin zastosowania preparatów zostanie określony na podstawie obserwacji pojawienia się pierwszych owadów na polach i pierwszych złóż jaj.  Określona zostanie skuteczność preparatów -  porównane zostaną uszkodzenia kolb i liczba znalezionych larw podczas oceny kolb kukurydzy. W przypadku kukurydzy uprawianej na ziarno przed zbiorem określone zostaną uszkodzenia kolb i całych roślin, porażenie kolb fuzariozą i zawartość mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie odmian chronionych i kontrolnych.

Spodziewane rezultaty projektu:

  1. Wskazanie odmian mieszańcowych (F1) kukurydzy najmniej podatnych na fuzariozę, odpowiednich do uprawy ekologicznej.
  2. Ocena skuteczności stosowania środków ochrony przeciwko omacnicy prosowiance i jego wpływ na zawartość mikotoksyn fuzaryjnych.
  3. Zwiększenie wiedzy producentów o ekologicznej produkcji kukurydzy poprzez upowszechnienie wyników badań w postaci szerokiego udostępnienia danych (strona internetowa,  bezpośrednie kontakty z rolnikami).

Przewidywana pierwsza publikacja wyników badań -  sprawozdanie z realizacji projektu na stronie internetowej IHAR-PIB, grudzień 2017.

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich podmiotów działających w sektorze rolnym, w szczególności dla gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale IHAR-PIB

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:19:"2022-05-04 22:15:20";s:8:"editDate";s:19:"2022-05-04 22:15:20";s:6:"editBy";s:2:"13";s:10:"editorName";s:8:"Wojciech";s:13:"editorSurname";s:8:"Borawski";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"important";a:5:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:3:"rss";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:83:"Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Państwowy Instytut Badawczy";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:11:"resolutions";a:14:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:19:"regardingChangeYear";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:15:"regardingChange";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:10:"ordinances";a:9:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:19:"ordinanceChangeYear";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:20:"topicOrdinanceChange";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:1:{i:0;i:1870;}}}