Kierownik tematu: mgr inż Monika Żurek
Zakład Genetyki i Hodowli Roślin- Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta;
IHAR-PIB Radzików
tel.:  22 73 45 61
e-mail: m.zurek@ihar.edu.pl 

Cel projektu:

Celem planowanych badań jest określenie potencjału allelopatycznego wybranych form (odmian) sorga oraz przydatności wyciągu wodnego z sorga (Sorghum bicolor) jako bioherbicydu w ograniczeniu zachwaszczenia w uprawie ekologicznej zbóż, w naszych warunkach klimatycznych.

Spodziewane rezultaty planowanych badań:

Określenie poziomu biosyntezy kwasów fenolowych oraz sorgoleonu w różnych odmianach sorga w warunkach klimatycznych Polski.
Określenie wpływu ekstraktu wodnego z sorga oraz sorgoleonu na nasiona i rośliny wybranych gatunków chwastów i zbóż
Data opublikowania wyników badań: listopad 2016

Rezultaty projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych podmiotów działających w sektorze rolnym.Załączniki:

Sprawozdanie z prowadzenia w 2016 r. badań podstawowych w zakresie ekologicznego