Wymagania stawiane Kandydatowi:

 • min. 2-letnie doświadczenie pracy w księgowości
 • wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne
 • dobra znajomość przepisów w zakresie księgowości, rachunkowości, prawa pracy, spraw dotyczących stosunku pracy, naliczania wynagrodzeń, zawierania umów cywilnoprawnych, naliczania i ewidencjonowania czasu pracy
 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie raportów oraz zestawień płacowych
 • posługiwanie się pakietem Microsoft Office (dobra znajomość programu Excel)
 • samodzielność, sumienność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy
 • doświadczenie pracy w jednostce naukowej będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków: 

 • przygotowywanie list płac dla pracowników
 • sporządzanie raportów okresowych w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowości
 • kwalifikowanie i rozliczanie faktur do tematów badawczych
 • prowadzenie ewidencji kasowej
 • obsługa systemu płacowego i kadrowego SYKOF

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesiecznym okresem próbnym
 • stabilne zatrudnienie w przedziale czasowym 7.00-17.00

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
  Kopia dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia,
  Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora IHAR-PIB)

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie Oddziału IHAR-PIB w Jadwisinie, ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :  

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,


Załączniki:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych