W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

IHAR-PIB w Radzikowie, zaprasza do złożenia oferty cenowej: Na przeprowadzenie badania Łącznego Sprawozdania Finansowego Instytutu za lata obrotowe 2019 i 2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN –PIB
z siedzibą w Radzikowie , zaprasza do złożenia oferty  cenowej:
Na przeprowadzenie badania Łącznego  Sprawozdania  Finansowego Instytutu
 za lata obrotowe 2019 i 2020

 Na które składają się Sprawozdania finansowe::

  1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Instytutu-Centrali i Jednostek Naukowych,
  2. Jednostkowe sprawozdania  finansowe 6 Zakładów Doświadczalnych IHAR

 Struktura organizacyjna prezentowana jest na stronie : www.ihar.edu.pl

Badanie sprawozdania finansowego powinno dotyczyć siedmiu wyszczególnionych wyżej sprawozdań finansowych jednostkowych oraz sprawozdania finansowego łącznego, z których powinno zostać sporządzone 7 odrębnych sprawozdań z badania oraz sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego łącznego.

Termin złożenia sprawozdania z badania łącznego sprawozdania finansowego Instytutu:

nie później niż do 10 kwietnia 2020 roku.

Oferta musi zostać podpisana przez osoby które są  uprawnione do występowania w imieniu firmy (zgodnie z reprezentacją dział 2 KSH lub CEIDG) . Każda strona oferty winna być ponumerowana i zaparafowana przez uprawnione osoby.

Oferent winien posiadać doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w jednostkach badawczo-rozwojowych, których zakres działania jest określony ustawą o Instytutach Badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 oraz zasady rozliczania środków publicznych.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w postaci oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby:

  • informację o formie prowadzonej działalności
  • zaświadczenie o wpisie firmy na listę firm audytorskich, aktualny wypis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • oświadczenie podmiotu o prawach do wykonywania czynności będących przedmiotem umowy, tj. spełnieniu warunków wynikających z art. 22 w związku z art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r,
  • oświadczenie podmiotu o spełnieniu o spełnieniu warunków określonych w przepisach art. 74 ust. 2  ustawy z dnia 11.05.2017 ro biegłych rewidentach, firmach audytorskich  oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 1089),
  • wykaz jednostek (z ostatnich 5 lat), w których firma badała sprawozdania finansowe,
  • krótki opis firmy oraz metody badania sprawozdań finansowych.

Oferta oraz oświadczenia i zaświadczenia (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) powinny być podpisane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Firmy.

Ofertę należy złożyć w Kopertach z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ AUDYT IHAR –PIB 2019-2020”w kancelarii Instytutu nie później niż do dnia 18.10.2019 r.

Wyboru Oferty dokonuje Organ założycielski- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Wybrany Oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

Instytut zastrzega, że w umowie zawartej z wybranym oferentem muszą się znaleźć postanowienia dotyczące potwierdzenia przez biegłego rewidenta prawidłowości ustalenia przez Instytut naliczenia podatku dochodowego oraz  zapłaty przez wykonawcę kary umownej z tytułu błędów rachunkowych lub merytorycznych zawartych w sprawozdaniu z badania ujawnionych przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe.

Zawarte w złożonych ofertach wzorce umowne nie są dla Instytutu wiążące.

Załączniki

Powiadom znajomego