W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy instytut Badawczy w Radzikowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Leszek Nowowiejski. Kontakt: l.nowowiejski@ihar.edu.pl, tel. +48 22-733-46-84, 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB odpowiada Leszek Nowowiejski, l.nowowiejski@ihar.edu.pl, tel.+48 22-733-46-84, 50.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy składa się Centrali w Radzikowie, Ogrodu Botanicznego w Bydgoszczy (w OB znajduje się szklarnia udostępniana do zwiedzania), 5 Oddziałów: Bonin, Bydgoszcz, Jadwisin, Młochów i Poznań oraz 6 Zakładów Doświadczalnych: Bartążek, Bonin, Grodkowice, Nieżychowice, Oleśnica Mała i Radzików.  

We wszystkich tych miejscach są pomieszczenia administracyjno-biurowe, w których potencjalnie mogą mieć potrzebę dotrzeć osoby z niepełnosprawnościami.

Wjazd na teren

Przy wjeździe na teren Centrali Instytutu w Radzikowie, Oddziału w Bydgoszczy i Zakładu Doświadczalnego w Boninie znajduje się portiernia.

Osoby dyżurujące w portierniach zobowiązane są w razie potrzeby poprosić pracownika lub pracowników Instytutu w celu udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnościami.

W Ogrodzie Botanicznym w Bydgoszczy oraz w Oddziałach w Boninie i Młochowie, a także w Zakładach Doświadczalnych w Bartążku i Radzikowie znajdują się dzwonki w pobliżu bramy lub wejścia do budynku umożliwiające poproszenie pracowników Instytutu.

W Oddziale w Jadwisinie przy wjeździe na teren znajduje się monitorowana brama.

W Zakładach Doświadczalnych w Grodkowicach, Nieżychowicach i Oleśnicy Małej można umówić się telefonicznie.

Do większości budynków Instytutu prowadzą schody, które nie są zaopatrzone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

Toalety

Budynek Oddziału w Poznaniu posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dwie windy zapewniające dostęp do wszystkich kondygnacji budynku, oraz jedną ogólnodostępną toaletę dla niepełnosprawnych na parterze budynku.

Poza Poznaniem w pozostałych miejscach nie ma toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podjazdy dla niepełnosprawnych

Do szklarni oraz na parter budynku administracyjnego znajdujących się w Ogrodzie Botanicznym w Bydgoszczy oraz na parter Oddziału w Młochowie może dostać się osoba poruszająca się na wózku. 

Ponadto bocznym wejściem na parter może wjechać osoba na wózku w Oddziale w Boninie, natomiast w Oddziale w Bydgoszczy może taka osoba wjechać na poziom techniczny z którego to poziomu jeździ winda ale nie przystosowana na potrzemy osób z niepełnosprawnościami.

Windy

Windy znajdują się w budynkach Instytutu w Oddziałach w Poznaniu (dostosowana) i w Bydgoszczy (niedostosowana). W pozostałych Oddziałach i we wszystkich Zakładach Doświadczalnych nie ma możliwości wjazdu windą.  

Oświetlenie

Wejścia główne do budynków są dobrze oświetlone.

Nagłośnienie

Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Poruszanie się na wózku inwalidzkim

Budynki (poza Oddziałem w Poznaniu) nie są w całości przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Rozkład pomieszczeń

Informację na temat rozkładu pomieszczeń znajdują się w Oddziałach w Boninie i Bydgoszczy.

Parkingi

Parkingi lub miejsca parkingowe znajdują się od w pobliżu wejść do budynków.

Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami.

Powiadom znajomego