W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


 
INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN – PIB 

z siedzibą w Radzikowie, zaprasza do złożenia oferty cenowej

na przeprowadzenie badania Łącznego Sprawozdania Finansowego Instytutu za lata obrotowe 2021 i 2022,

na które składa się:

  1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Instytutu (Centrali i Oddziałów Naukowych),
  2. jednostkowe sprawozdanie finansowe sześciu Zakładów Doświadczalnych.

Struktura organizacyjna Instytutu zaprezentowana jest na stronie: https://bip.ihar.edu.pl/artykul/41/105/struktura-organizacyjna-ihar 

W wyniku badania sprawozdania finansowego powinno zostać sporządzone 7 odrębnych sprawozdań oraz sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego łącznego Instytutu, sporządzonego zgodnie z przepisami art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Termin złożenia sprawozdania z badania łącznego sprawozdania finansowego Instytutu powinno nastąpić nie później niż odpowiednio do 10 kwietnia 2022 r. oraz 10 kwietnia 2023 r.

Każda strona oferty winna być ponumerowana i zaparafowana przez uprawnione osoby. 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w postaci oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby:

  1. informację o formie prowadzonej działalności,
  2. informację o wpisie firmy na listę firm audytorskich, 
  3. oświadczenie podmiotu o prawach do wykonywania czynności będących przedmiotem umowy tj. spełnieniu warunków wynikających z art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
  4. oświadczenie podmiotu o spełnieniu warunków, określonych w przepisach art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, z późn.zm.),
  5. informację o dotychczasowym doświadczeniu oferenta w badaniu sprawozdań finansowych państwowych osób prawnych w okresie ostatnich 5 lat,
  6. informację o zagwarantowaniu wyznaczenia do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego biegłego rewidenta, który zna specyfikę działania instytutów badawczych (ustawą o Instytutach Badawczych z dnia 30 kwietnia 2010.), w tym zasady rozliczania środków publicznych,
  7. zobowiązanie firmy audytorskiej do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego w terminie zaproponowanym przez Instytut;

Oferta, oświadczenia i informacje powinny być podpisane przez osoby, które są uprawnione do występowania w imieniu firmy (np. w przypadku spółki – przez osoby wymienione w Dziale 2 Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIGD). W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niż upoważnione do reprezentowania oferenta, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa.

Oferty na przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, przygotowane z uwzględnieniem art. 66 ust. 5, należy złożyć w zamkniętych kopertach z adnotacją ,,Nie otwierać. Oferta na badanie sprawozdania finansowego IHAR-PIB 2021-2022.” w kancelarii Instytutu nie później niż do dnia 10.11.2021 r. do godziny 15:00.

Wyboru Oferty dokonuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Wybrany Oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 

Instytut zastrzega, że w umowie zawartej z wybranym oferentem muszą się znaleźć postanowienia dotyczące potwierdzenia przez biegłego rewidenta prawidłowości ustalenia przez Instytut naliczenia podatku dochodowego oraz zapłaty przez wykonawcę kary umownej z tytułu błędów rachunkowych lub merytorycznych zawartych w sprawozdaniu z badania ujawnionych przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe.

Zawarte w złożonych ofertach wzorce umowne nie są dla Instytutu wiążące.

Powiadom znajomego