W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

[Konkurs zamknięty] postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. – Grupa IHAR ds. finansów 

Rada Nadzorcza Hodowli Roślin Smolice sp. z o.o. - Grupa IHAR
z siedzibą Smolice 146, 63-740 Kobylin

działając na podstawie § 16 ust. 4 pkt 1, Aktu Założycielskiego Spółki oraz Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. - Grupa IHAR z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu postepowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego Spółki. 

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Członka Zarządu Spółki Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. – Grupa IHAR ds. finansów 

I. Składanie zgłoszeń:

Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 22 marca 2022 roku (włącznie) składać osobiście w Sekretariacie Spółki Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. - Grupa IHAR Smolice 146, 63-740 Kobylin w godz. 8:00-15:00 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. – Grupa IHAR – nie otwierać przed dniem 26 marca 2022 r.”.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Spółki Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. ds. finansów może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełnia inne niż wymienione w lit. a - c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  5. posiada znajomość zasad funkcjonowania rynków finansowych w Polsce i Europie,
  6. korzysta z pełni praw publicznych,
  7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  8. spełnia obowiązek lustracyjny z chwilą powołania na stanowisko Członka Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
 2. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Spółki Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. ds. finansów nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR.,
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR.

III. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata - posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek - w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 4. oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że:
  1. posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełniam inne niż wymienione w części II pkt 1 lit. a - c ogłoszenia wymogi określone 
   w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  5. korzystam z pełni praw publicznych,
  6. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
  7. nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony/-a 
   w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  8. nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  9. nie jestem zatrudniony/-a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  10. nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR,
  11. moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR.
 5. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres mailowy i telefon kontaktowy).

Każde z oświadczeń wymienionych w pkt 4 lit. a - k powyżej powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym niebędące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 26 marca 2022 roku.

IV. Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 02 kwietnia 2022 roku. Rozmowy zostaną przeprowadzone w Smolicach lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację wszystkich osób biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej (np. wideokonferencja). Kandydaci będą zawiadomieni o terminie oraz miejscu (trybie) rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie oraz mailowo, co najmniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
 2. zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek 
  z udziałem Skarbu Państwa, zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasady nadzoru właścicielskiego,
 4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki,
 5. znajomość zasad ogólnych działalności badawczo – rozwojowej,
 6. wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,
 7. wiedza w zakresie finansów w szczególności zasad ich pozyskiwania oraz mechanizmów wydatkowania,
 8. znajomość zasad planowania zadań i zasobów.

Kandydat może zwrócić się do Zarządu Spółki z pisemnym wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu. Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki w Smolicach, w godz. 900-1500 od dnia 09 marca 2022 r. do dnia 22 marca 2022  r. (w dni robocze, od poniedziałku do piątku).

Kandydat wnioskujący o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce musi przestrzegać obostrzeń i zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz z regulacji o charakterze wewnątrzzakładowym, dotyczących epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach  mailowo i telefonicznie.

Z Członkiem Zarządu spółki Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. – Grupa IHAR ds. finansów. zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego.

V. Klauzula informacyjna dla kandydatów

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest spółka Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. – Grupa IHAR z siedzibą w Smolicach (dalej: „Administrator”);
 2. Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi: 
  1. wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
   (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej 
  i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;
 4. Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:
  1. niezbędny do wywiązania się przez spółkę Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. – Grupa IHAR z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
  2. niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 5. Kandydat posiada prawo żądania od spółki Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. – Grupa IHAR dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może  złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym udziałowcy Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 6. Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 7. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 8. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz);
  Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

   

Powiadom znajomego