W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Rada Nadzorcza Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. – Grupa IHAR

 1. Składanie zgłoszeń:

Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 roku do godz. 14:00 (włącznie) osobiście w Sekretariacie Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. – Grupa IHAR (Smolice 146, 63-740 Kobylin) w godz. 8:00-15:00 lub przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z adnotacją „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR - nie otwierać przed dniem 9 kwietnia 2019 r..

 1. Wymagania stawiane Kandydatom:
  1. wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
  2. co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz posiada doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w hodowli roślin,
  4. spełnia inne niż wymienione w pkt 1–3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
  5. nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  6. korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  7. stan zdrowia umożliwia pełnienie funkcji członka Zarządu.
 2. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. list motywacyjny wraz ze standardową klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu a-mail oraz numeru telefonu),
  3. dowód tożsamości (kserokopia)
  4. aktualny (wydany nie później niż na 30 dni przed upływem terminu do składania zgłoszeń) oryginał zaświadczenia o niekaralności,
  5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje Kandydata, w szczególności posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez Kandydata - w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego,
  6. świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy lub obowiązujące umowy dokumentujące wymagane doświadczenie zawodowe (odpis)
  7. oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że (przy czym każde z oświadczeń powinno zostać podpisane odrębnie przez Kandydata):
   • posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
   • posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
   • legitymuję się co najmniej 3-letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym oraz posiadam doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w hodowli roślin,
   • korzystam z pełni praw publicznych,
   • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
   • nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne,
   • spełniam inne niż wymienione w części pkt 1 -3 Ogłoszenia wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,
   • nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   • nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
   • nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   • nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. – Grupa IHAR
   • moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR,
   • wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
   • spełnię obowiązek lustracyjny z chwilą powołania na stanowisko Członka Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
  8. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),
  9. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostaną poinformowani telefonicznie i drogą elektroniczną, na wskazany w Zgłoszeniu numer telefonu i adres e-mail.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym, nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 9 kwietnia 2019 r.

 1. Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w terminie 12 - 19 kwietnia 2019 roku w siedzibie Spółki (Smolice 146, 63-740 Kobylin), o czym Kandydaci będą zawiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.

 1. W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:
  1. znajomość zasad ogólnych działalności badawczo – rozwojowej;
  2. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka (w szczególności działalności badawczo-rozwojowej);
  3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  4. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
  5. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w Spółce prawa handlowego;
  6. znajomość zasad planowania zadań i zasobów;
  7. znajomość zasad pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych;
  8. znajomość mechanizmów wydatkowania środków finansowych;
  9. znajomość zasad wdrażania działalności badawczo - rozwojowej;
  10. znajomość zasad zarządzania jakością.
 2. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 3. Spółka nie zwraca kandydatom ewentualnych kosztów udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.
 5. Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Kandydat może zapoznać się z podstawowymi dokumentami Spółki.

Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki w godz. 8.00 – 15.00 od dnia ukazania się Ogłoszenia do dnia 8 kwietnia 2019 r. (w dni robocze).

Powiadom znajomego