W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Rada Nadzorcza Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. – Grupa IHAR

Rada Nadzorcza Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. – Grupa IHAR
z siedzibą w Smolicach, Smolice 146, 63-740 Kobylin

ogłasza

rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
CZŁONKA ZARZĄDU ds. hodowli i nasiennictwa w

Spółce Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. – Grupa IHAR

 • Składanie zgłoszeń:
  Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 11 lutego 2019 roku do godz. 12:00 (włącznie) osobiście w Sekretariacie Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. – Grupa IHAR (Smolice 146, 63-740 Kobylin) w godz. 8:00-15:00 lub przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z adnotacją „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR - nie otwierać przed dniem 15 lutego 2019 r.
 • Wymagania stawiane kandydatom:
  1. wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz posiada doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w branży związanej z hodowlą roślin,
  4. spełniać inne niż wymienione w pkt 1–3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
  5. nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  6. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  7. stan zdrowia umożliwia pełnienie funkcji członka Zarządu.
 • Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR.
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. list motywacyjny wraz ze standardową klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu a-mail oraz numeru telefonu),
  3. dowód tożsamości (kserokopia)
  4. aktualny (wydany nie później niż na 30 dni przed upływem terminu do składania zgłoszeń) oryginał zaświadczenia o niekaralności,
  5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, w szczególności posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata - w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
  6. świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy lub obowiązujące umowy dokumentujące wymagane doświadczenie zawodowe (odpis)
  7. oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że (przy czym każde z oświadczeń powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata):
   • posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
   • posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
   • legitymuję się co najmniej 3-letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym oraz posiadam doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w branży związanej z hodowlą roślin,
   • korzystam z pełni praw publicznych,
   • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
   • nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne,
   • spełniam inne niż wymienione w części pkt 1 -3 ogłoszenia wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,
   • nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   • nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
   • nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   • nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. – Grupa IHAR
   • moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR,
   • wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
   • spełnię obowiązek lustracyjny z chwilą powołania na stanowisko Członka Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
  8. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),
  9. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostaną poinformowani telefonicznie i drogą elektroniczną, na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu i adres e-mail.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym, nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 15 lutego 2019 r.

 • Rozmowy kwalifikacyjne
  Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 25 lutego 2019 roku do dnia 28 lutego 2019 roku w siedzibie Spółki (Smolice 146, 63-740 Kobylin), o czym kandydaci będą zawiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.
  1. W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:
   • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka (w szczególności hodowla i nasiennictwo);
   • znajomość zagadnień z zakresu hodowli roślin uprawnych i nasiennictwa oraz funkcjonowania rynku rolno-spożywczego krajowego i zagranicznego, a także branży rolniczej;
   • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
   • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
   • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce prawa handlowego;
   • znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki
   • znajomość zasad planowania zadań i zasobów;
   • znajomość zasad organizowania procesów wytwórczych;
   • znajomość zasad logistyki procesów wytwarzania;
   • znajomość zasad zarządzania jakością.
  2. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  3. Spółka nie zwraca kandydatom ewentualnych kosztów udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  4. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.
  5. Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Kandydat może zapoznać się z podstawowymi dokumentami Spółki.

Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki w godz. 8.00 – 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 11 lutego 2019 r. (w dni robocze).


Powiadom znajomego