W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

ZARZĄDZENIE nr 11/D/2019

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, 05-870 Błonie, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:
  • Prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej i własności posadowionych budynków na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 173/100 o pow. 18,1341 ha położonej w miejscowości Topole, obręb ewidencyjny Nieżychowice, powiat chojnicki, województwo pomorskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SL1C/00027684/7 w Sądzie Rejonowym w Chojnicach, Stan władania - użytkowanie wieczyste do 26.01.2095 r.
CENA WYWOŁAWCZA wynosi 10 800 000,00 PLN słownie (dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych) wadium wynosi 1 080 000,00 PLN słownie (jeden milion, osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

Instytut jest użytkownikiem wieczystym działki nr ew. 173/100 gruntu należącego do Skarbu Państwa.

Nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach nr VIII/122/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. dla terenu miejscowości Topole obręb Nieżychowice. Szacowana nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem 3 P – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej.

Warunkiem przystąpienia i dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty sprzedaży na nieruchomość z podaniem numeru oraz dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie rachunek w PNP Paribas S.A. nr 47 2030 0045 1110 0000 0094 2390 w terminie do 28.11.2019 r. z dopiskiem „Wadium IHAR –PIB Chojnice działka nr 173/100”

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (jednak nie później niż przed upływem 4 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu), z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. W tym wypadku wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Okres wiązania ofert:

Termin, w którym można obejrzeć nieruchomości: od 06.11.2019 r. do 28.11.2019 r. po uzgodnieniu z administratorem nieruchomości – Dyrektorem IHAR-PIB ZD Nieżychowice.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę firmy, (odpis KRS lub CEIDG), telefon kontaktowy;
  2. oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki;
  3. datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta;
  4. proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej);
  5. dowód wpłaty wadium (oryginał);
  6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;
  7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem określającym „IHAR-PIB Chojnice działka nr 173/100” której oferta dotyczy należy nadsyłać do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego, Radzików, 05 - 870 Błonie w terminie do dnia 28.11.2019 r. godz. 15:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.11.2019 r. o godz. 14.00 w Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz pozostałe opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, wyboru najkorzystniejszej ceny, odwołania przetargu bez podania przyczyny, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie IHAR-PIB w Radzikowie oraz na stronie htp//bip.ihar.edu.pl

Nieruchomość można oglądać w uzgodnieniu z administratorem Instytutu Dyrektorem ZD Nieżychowice tel. 52 3972902

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w IHAR-PIB w Radzikowie tel. (022) 733 46 07, lub kom. 693 824 450.


Jednocześnie Ogłaszający informuje że zgodnie z art. 38 - 41 Ustawy o zasadach zarządzaniu mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 ( Dz.U. 2016. Poz. 2259)

Wyciąg -„Art. 38. 1. Dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, wymaga zgody, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 200 000 złotych:

1) organu nadzorującego – jeżeli wartość rynkowa składników aktywów trwałych wynosi do 5 000 000 złotych,

2) Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli wartość rynkowa składników aktywów trwałych przekracza 5 000 000 złotych,

3) Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku gdy państwowa osoba prawna nie posiada organu nadzorującego – jeżeli wartość rynkowa składników aktywów trwałych przekracza 200 000 złotych.

 

Załączniki

Powiadom znajomego