W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

ZARZĄDZENIE nr 10/D/2020

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, 05-870 Błonie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 1. Lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 9 przy ul. Starowiejska w Starym Oleśnie o powierzchni 112,30 m2 wraz z udziałem 3242/10000 w cz. wspólnej budynku i prawie własności działki nr ew. 8/8 o pow. 0,0354 ha (udział w gruncie 115 m2), dla której jest prowadzona księga wieczysta KW OP1L/00039460/6. Wartość rynkowa wynosi 86 000,00 zł
  oraz
  Segmentu gospodarczego o pow. użytkowej 20,40 m2 posadowionego na działce nr ew. 1/38 o pow.0,0414 ha wraz z udziałem 204/1632 w częściach wspólnych i pwug, KW OP1L/00039145/2. Wartość rynkowa wynosi 1 300,00 zł.
  Łącznie 87 300,00 zł. ( osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych).

CENA WYWOŁAWCZA 87 300,00- zł, wadium wynosi 8 730,00 - złotych.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

 1. Lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 18 przy ul. Starowiejska w Starym Oleśnie o powierzchni użytkowej 37,5 m2 wraz z udziałem 552/10000 w cz. wspólnej budynku i prawie własności działki nr ew. 3/5 o pow. 0,3143 ha dla której jest prowadzona księga wieczysta KW OP1L/00039011/4 za cenę 37 000,00 zł.( słownie trzydzieści siedem tysięcy złotych).

CENA WYWOŁAWCZA 37 000,00- zł, wadium wynosi 3 700,00 - złotych.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa.
Użytkownikiem wieczystym gruntu jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radzikowie i właścicielem budynków i budowli na nim posadowionych.

Warunkiem przystąpienia i dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości z podaniem numeru nieruchomości, której konkretna oferta dotyczy, ceny nabycia oraz dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie rachunek w BGŻ S.A. nr 47 2030 0045 1110 0000 0094 2390 w terminie do 11 maja 2020 r. z dopiskiem „Wadium STARE OLESNO lokal mieszkalny poz. 1, 2 ogłoszenia IHAR –PIB”. 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu), z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. W tym wypadku wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej. 

Termin, w którym można obejrzeć nieruchomości: od 20.04.2020 r. do 11.05.2020 r. po uzgodnieniu z administratorem nieruchomości.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę firmy, telefon kontaktowy,
 2. oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki,
 3. datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta,
 4. proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej);
 5. dowód wpłaty wadium (oryginał);
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;
 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem określającym „ Stare Olesno lokal mieszkalny nr …. Poz..1, 2 ogłoszenia” której konkretna oferta dotyczy należy nadsyłać do Kancelarii Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie 05-870 Błonie w terminie do dnia 11 maja 2020 r. do godz. 16:00

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12 maja 2020r. o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, wyboru najkorzystniejszej ceny, odwołania przetargu bez podania przyczyny, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie IHAR - PIB w Radzikowie oraz na stronie internetowej: www.ihar.edu.pl

Nieruchomość można oglądać w uzgodnieniu z Dyrektorem Hodowla Ziemniaka Zamarte Oddział Stare Olesno tel. (34 358 22 01). Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w IHAR w Radzikowie tel.(22) 733 46 07.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest uzyskanie przez sprzedającego pozytywnej opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r.poz.1302 z póżn. zm).

Załączniki

Powiadom znajomego