W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

ZARZĄDZENIE nr 19/D/2020

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radzikowie, 05-870 Błonie, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na  sprzedaż:

prawa użytkowania wieczystego i własności budynków i budowli nieruchomości składającej się z działek:

 1. oznaczonej nr. ew.  32/11 o powierzchni 0,2662 ha zabudowanej stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem wielofunkcyjnym, położonej w miejscowości Jankowice, województwo podkarpackie, gmina Chłopice, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PR1J/00055909/6 w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu.
 2. oznaczonej nr. ew.  32/12 o powierzchni 0,2550 ha zabudowanej stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem w trakcie rozbudowy ( stan surowy ), położonej w miejscowości Jankowice, województwo podkarpackie, gmina Chłopice, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PR1J/00055909/6w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu.

Okres użytkowania wieczystego do 11.03.2090 r.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi, 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), wadium wynosi  35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

Instytut jest użytkownikiem wieczystym gruntu należącego do Skarbu Państwa oraz właścicielem budynków i budowli na tym gruncie wzniesionych. Aktualnie budynek posadowiony na działce nr ew. 32/11 stanowi pustostan.

Uwarunkowania planistyczne w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chłopice  dla obszaru, na którym położone są działki określają  teren pod zabudowę „Tereny usług administracyjnych”. Na chwilę obecną przedmiotowe budynki stanowią - pustostan oraz drugi w stanie surowym niedokończonym, wymagającym rozbiórki.

Warunkiem przystąpienia i dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty sprzedaży na  nieruchomość z podaniem  numeru oraz dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie rachunek w BGŻ S.A. nr  47 2030 0045 1110 0000 0094 2390 w terminie do 29.09.2020 r. z dopiskiem „Wadium Ożańsk działka ”

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (jednak nie później niż przed upływem 4 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu), z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. W tym wypadku wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Okres wiązania ofert:

Termin, w którym można obejrzeć nieruchomości: od 14.09.2020 r. do 29.09.2020 r. po uzgodnieniu z administratorem nieruchomości – Dyrektorem Hodowli Roślin Smolice Sp. z o. o.  - Grupa IHAR Oddział w Ożańsku.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę firmy, (odpis KRS lub CEIDG), telefon kontaktowy;
 2. oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki;
 3. datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta;
 4. proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej);
 5. dowód wpłaty wadium (oryginał);
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu dzierżawy;
 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem określającym „Ożańsk nieruchomość działka”,  której oferta dotyczy, należy nadsyłać do siedziby Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego  w Radzikowie, 05-870 Błonie w terminie do dnia 29.09.2020 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.09.2020 r. o godz. 12.00 w Centrali Instytutu w Radzikowie.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz pozostałe opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, wyboru najkorzystniejszej ceny, odwołania przetargu bez podania przyczyny, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy kupna-sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie IHAR-PIB w Radzikowie oraz na stronie internetowej Instytutu: http://ihar.edu.pl

Nieruchomość można oglądać w uzgodnieniu z administratorem ze strony Instytutu Dyrektorem Oddziału w Ożańsku Hodowli Roślin Smolice tel. 16 6215401

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w IHAR-PIB w Radzikowie tel. 022 733 46 07.  

Jednocześnie Ogłaszający informuje, że zgodnie z art. 38 - 41 Ustawy o zasadach zarządzaniu mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 ( Dz.U. 2020. Poz. 735) 

Wyciąg -„ Art. 38. 1. Dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, wymaga zgody, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 200 000 złotych:

 1. organu nadzorującego – jeżeli wartość rynkowa składników aktywów trwałych wynosi do 5 000 000 złotych,
 2. Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli wartość rynkowa składników aktywów trwałych przekracza 5 000 000 złotych.

Załączniki

Powiadom znajomego