W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

ZARZĄDZENIE nr 24/D/2020

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Bartążek z siedzibą w Bartążku, ul. Warmiński Las 46, 10-687 Olsztyn, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

 1. oznaczonej nr ew. 30/179 o powierzchni 0,1500 ha położonej w miejscowości Bartążek, obręb Bartąg, gmina Stawiguda, województwo warmińsko-mazurskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW OL1O/00044001/0 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie; cena wywoławcza wynosi 134 190,00zł /słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych/; wadium wynosi 13 419,00zł / słownie : trzynaście tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych/
 2. oznaczonej nr ew. 30/180 o powierzchni 0,1411 ha, położonej w miejscowości Bartążek, obręb Bartąg, gmina Stawiguda, województwo warmińsko – mazurskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW OL1O/00044001/0 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie; cena wywoławcza wynosi 126 230,00zł / słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych/; wadium wynosi 12 623,00zł /słownie: dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote/

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

Instytut jest właścicielem wymienionych wyżej nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Warunkiem przystąpienia i dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty sprzedaży na nieruchomość z podaniem jej numeru oraz dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytytu Badawczego Zakładu Doświadczalnego Bartążek na rachunek w BNP PARIBAS S.A. Nr 46 1020 0045 1110 0000 0046 8060 w terminie do 16.12.2020 r. z dopiskiem „Wadium działka nr ….. ”

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (jednak nie później niż przed upływem 4 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu), z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. W tym wypadku wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Okres związania ofertą:

Termin, w którym można obejrzeć nieruchomości: od 02.12.2020 r. do 16.12.2020 r. po telefonicznym uzgodnieniu z Dyrektorem ZD Bartążek tel. 605 134 292.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę firmy, (odpis KRS lub CEIDG), telefon kontaktowy;
 2. oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki;
 3. datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta;
 4. proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej);
 5. dowód wpłaty wadium (oryginał);
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;
 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem określającym „Bartążek działka nr …….(poz 1 lub 2)”, której oferta dotyczy, należy nadsyłać do siedziby Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego ZD Bartążek w terminie do dnia 16.12.2020 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.12.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie IHAR PIB ZD Bartążek w Bartążku ul. Warmiński Las 46.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz pozostałe opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, wyboru najkorzystniejszej ceny, odwołania przetargu bez podania przyczyny, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy kupna-sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie IHAR-PIB ZD Bartążek w Bartążku ul. Warmiński Las 46.

Jednocześnie Ogłaszający informuje, że zgodnie z art. 38 - 41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r o zasadach zarządzaniu mieniem państwowym Dz.U. z 2020r. poz. 735) 

Wyciąg -„ Art. 38. 1. Dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, wymaga zgody, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 200 000 złotych:

 1. organu nadzorującego – jeżeli wartość rynkowa składników aktywów trwałych wynosi do 5 000 000 złotych,
 2. Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli wartość rynkowa składników aktywów trwałych przekracza 5 000 000 złotych,
 3. Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku gdy państwowa osoba prawna nie posiada organu nadzorującego – jeżeli wartość rynkowa składników aktywów trwałych przekracza 200 000 złotych,
 4. Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli organem nadzorującym państwowej osoby prawnej jest Prezes Rady Ministrów – zwanych dalej „organami właściwymi”.

Dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w zakresie oddania składników, o których mowa w ust. 1, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, wymaga zgody, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 200 000 złotych:

 1. organu nadzorującego – jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej wynosi do 5 000 000 złotych,
 2. Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli wartość rynkowa świadczenia za oddanie do korzystania przedmiotu czynności prawnej przekracza 5 000 000 złotych ……”

Załączniki

Powiadom znajomego