Recenzja prof.Małgorzata Jędryczka IGR PANRecenzja dr hab.Anna Tratwal prof.IORpIBRecenzja dr hab.Anna Tratwal prof.IORpIB

Mgr inż. Grzegorz Czajowski
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Fitopatologii,
Pracownia Hodowli Odpornościowej

dyscyplina - agronomia do 30.04.2019 r. /
po 30.04.2019 r. rolnictwo i ogrodnictwo
wszczęcie przewodu - uchwała 1/XVI/60 RN z 24.09.2013 r.
promotor - dr hab. Paweł Czembor prof. nadzw. IHAR-PIB
promotor pomocniczy - dr Anna Woźniak-Strzembicka
tytuł rozprawy - Wirulencja i polimorfizm DNA w populacji Puccinia triticina (Erikss.) występującej na (x Triticosecale Wittm.) w Polsce.
powołani recenzenci -

uchwała 1/XIX/109 RN z 15.06.2020 r.
prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
IGR PAN w Poznaniu
dr hab. Anna Tratwal prof. IOR-PIB
IOR-PIB w Poznaniu

przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - uchwała Komisji Doktorskiej z 7-8.10.2020 r.
przyjęcie publicznej obrony - uchwała Komisji Doktorskiej z 23.10.2020 r.
nadanie stopnia doktora - uchwała 1-XIX-113 RN z 17.12.2020
nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo


Załączniki:

Uchwała 1-XIX-113z 17.12.2020 Nadanie stopnia doktora w dzidzinie n.rolniczych dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
Autoreferat
Streszczenie/Abstract
Recenzja prof.Małgorzata Jędryczka IGR PAN
Recenzja dr hab.Anna Tratwal prof.IOR-PIB
Uchwała 1/XIX/109 z 15.06.2020 wyznaczenie Recenzentów
Zawiadomienie obrona 23.20.2020
Uchwała 1-XVI-60 wszczęcie przewodu doktorskiego