Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie, 05-870 Błonie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

 1. Prawa własności gruntu działki oznaczonej nr. ew. 7/1 o powierzchni 0,6372 ha położonej w miejscowości Zakopane, powiat tatrzański, województwo małopolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW NS1Z/00046549/2 w Sądzie Rejonowym w Zakopanem V wydział Ksiąg Wieczystych wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku mieszkalnego oznaczonego numerem porządkowym 6A.
  CENA WYWOŁAWCZA 650 000,00 zł, wadium wynosi 65 000,00 złotych.
  Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
  Właścicielem gruntu działki nr ew. 7/1 i właścicielem budynku i budowli na nim posadowionych jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radzikowie. 
 2. Prawa wieczystego użytkowania działki oznaczonej nr. ew. 10 o powierzchni 0,9054 ha położonej w miejscowości Zakopane, powiat tatrzański, województwo małopolskie stanowiącej użytek rolny PsV, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW NS1Z/00055975/3 w Sądzie Rejonowym w Zakopanem V wydział Ksiąg Wieczystych.
  Okres użytkowania wieczystego 29.07.2096 r.
  CENA WYWOŁAWCZA 160 000,00 zł, wadium wynosi 16 000,00 złotych.
  Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
  Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa.
  Użytkownikiem wieczystym gruntu działki nr ew. 10 jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radzikowie .

Warunkiem przystąpienia i dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości z podaniem numeru nieruchomości, której konkretna oferta dotyczy, ceny nabycia oraz dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie rachunek w BNP Paribas nr 47 2030 0045 1110 0000 0094 2390 w terminie do 15 kwietnia 2021 r. z dopiskiem „Wadium IHAR -PIB Zakopane poz. 1 lub 2 , ogłoszenia IHAR –PIB”.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu), z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. W tym wypadku wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.

Termin, w którym można obejrzeć nieruchomości: od 15.03.2021 r. do 15.04.2021 r. po uzgodnieniu z administratorem nieruchomości.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę firmy, telefon kontaktowy,
 2. oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki,
 3. datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta,
 4. proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej);
 5. dowód wpłaty wadium (oryginał);
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;
 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem określającym „IHAR PIB Zakopane poz.. 1, 2 ogłoszenia” której konkretna oferta dotyczy należy nadsyłać do Kancelarii Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie 05-870 Błonie w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, wyboru najkorzystniejszej ceny, odwołania przetargu bez podania przyczyny, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie IHAR - PIB w Radzikowie oraz na stronie internetowej: www.ihar.edu.pl 

Nieruchomość można oglądać w uzgodnieniu z Kierownikiem DAT Centrala Radzików IHAR - PIB tel. 22 733 46 63/733 45 00. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w IHAR-PIB w Radzikowie tel. 22 733 46 07.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest uzyskanie przez sprzedającego pozytywnej opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735, z póżn. zm).

 

 

 Załączniki:

Zarządzenie nr 3/D/2021
Ogłoszenie
Protokół z otwarcia ofert
Uchwała nr 1
uchwała nr 2