Brak treści artykułu

Załączniki:

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 do SWZ - Umowa
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie dotyczące rejestracji środków
Ogłoszenie o zamówieniu
Zestawienie zbiorcze ofert- informacja z otwarcia