Kierownik badania: dr Piotr Ochodzki
Zakład Fitopatologii, Pracownia Chorób Roślin
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, 05-870 Błonie
tel.: 22 733 46 37, e-mail: p.ochodzki@ihar.edu.pl 

Zespół badawczy:
IHAR-PIB Radzików:  dr inż. Roman Warzecha,  mgr inż. Monika Żurek,

Cel badań:

  1. Ocena przydatności nowych polskich odmian kukurydzy do uprawy na ziarno i na kiszonkę w warunkach produkcji ekologicznej.
  2. Ocena odporności odmian kukurydzy na choroby grzybowe oraz określenie zawartości mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie
  3. Określenie skuteczności zmniejszenia zawartości mikotoksyn fuzaryjnych w kukurydzy poprzez zastosowanie ochrony biologicznej kukurydzy przed omacnicą prosowianką. 

Spodziewane rezultaty projektu:

  • Wskazane zostaną odmiany kukurydzy najbardziej przydatne do uprawy na ziarno i kiszonkę, oraz najmniej podatne na fuzariozę, odpowiedne do uprawy ekologicznej.
  • Zostanie oceniona skuteczność stosowanych środków ochrony przeciwko omacnicy prosowiance i jego wpływ na zawartość mikotoksyn fuzaryjnych.
  • Zwiększenie wiedzy producentów o ekologicznej produkcji kukurydzy poprzez upowszechnienie wyników badań w postaci szerokiego udostępnienia danych (strona internetowa,  bezpośrednie kontakty z rolnikami).

Przewidywana pierwsza publikacja wyników badań -  sprawozdanie z realizacji projektu na stronie internetowej IHAR-PIB, listopad 2019.

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich podmiotów działających w sektorze rolnym, w szczególności dla gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale IHAR-PIBZałączniki:

Sprawozdanie z przeprowadzonych badań w 2019 r.