W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Główny księgowy / główna księgowa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Główny księgowy / główna księgowa
Miejsce pracy Radzików k/ Błonia, woj. mazowieckie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Dział Spraw Pracowniczych: m.kozlowska@ihar.edu.pl
Status w trakcie rozstrzygania

Wymagania stawiane Kandydatowi:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać co najmniej następujące niezbędne wymagania zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305):

 1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej;
 2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Nie być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Nie mieć orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 5. Posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 6. Spełniać jeden z poniższych warunków:
  1. mieć ukończone studia ekonomiczne jednolite magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego;
  3. posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe

 1. znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1;
 2. znajomość ustaw: o finansach publicznych, o instytutach badawczych, prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prawo zamówień publicznych i wynikających z nich rozporządzeń;
 3. bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania.

Zakres obowiązków: 

 1. Prowadzenie rachunkowości Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Sporządzanie planu finansowego Instytutu, bilansu i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt;
 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, składek, potrąceń oraz nad terminowym ich przekazywaniem;
 6. Obsługa komputerowych programów finansowych, w tym m.in. sporządzanie ,rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS, obsługa programu PŁATNIK;
 7. Sporządzanie deklaracji lub sprawozdań finansowych do ZUS, US, GUS, MRiRW, ARMIR, oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami;
 8. Aktualizacja planu kont oraz instrukcji regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej Instytutu;
 9. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych oraz dokumentów pracowniczych;
 10. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Instytutu z rachunków bankowych w systemie bankowości elektronicznej;
 11. Nadzór nad sporządzaniem PIT-ów;
 12. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych i ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 13. Nadzór nad budżetami projektów grantowych;
 14. Wykonywanie czynności administracyjnych oraz innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Instytutu należą do kompetencji głównego księgowego

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym.
 2. Praca w ruchomym  czasie pracy pomiędzy godz. 7.00 a godz. 17.00
 3. Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji.
 4. Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych, grupowe ubezpieczenie pracownicze oraz pakiet sportowy.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. 

Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie, wymagane będą dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: m.kozlowska@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :        

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB.

   

   

Załączniki

Powiadom znajomego