W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE
Miejsce pracy Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariatu Dyrektora IHAR-PIB
Status w trakcie rozstrzygania

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE 

Wymagania ogólne na stanowisko adiunkta:

 • uzyskanie stopnia naukowego doktora, potwierdzone odpisem dyplomu;
 • potwierdzona znajomość języka obcego nowożytnego; 
 • dorobek naukowy, w tym co najmniej trzy publikacje w czasopismach z listy Journal Citation Report (JCR), z których co najmniej jedna została opublikowana lub przyjęta do druku  po złożeniu rozprawy doktorskiej i kandydat jest autorem wiodącym lub korespondencyjnym;
 • potwierdzone odbycie stażu naukowo-badawczego w co najmniej krajowym ośrodku naukowym, innym niż IHAR-PIB.  

Kandydaci składają następujące dokumenty w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu w Sekretariacie Dyrektora Instytutu w Radzikowie:

 • odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • życiorys naukowy,
 • opis planów badawczych,
 • opinia przyszłego bezpośredniego przełożonego lub dwóch innych pracowników naukowych o predyspozycjach, kompetencjach i przydatności do pracy na aplikowanym stanowisku,
 • potwierdzenie znajomości języka obcego nowożytnego,
 • wypełniony „wniosek – druk Rady”, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Rady 

Wymagania szczegółowe na stanowisko adiunkta w IHAR-PIB, w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 

Potwierdzona znajomość:

 • technik biologii molekularnej (izolacja kwasów nukleinowych i białek, markery molekularne, techniki elektroforetyczne, Real-Time PCR, western blot, sekwencjonowanie DNA);
 • metod mikroskopii świetlnej i fluorescencyjnej i ich wykorzystania do analizy materiału roślinnego;
 • cytometrii przepływowej;
 • kultur tkankowych i komórkowych roślin;
 • technik kriokonserwacji materiału roślinnego.

Umiejętności w zakresie:

 • obsługi oprogramowania: STATISTICA, CorelDraw, pakiety MS Office, 
 • narzędzi do projektowania starterów do reakcji PCR.

Znajomość podstaw bioinformatyki.
Doświadczenie w realizacji projektów naukowych.
Doświadczenie w pracy z młodymi pracownikami naukowymi przygotowującymi rozprawę doktorską.
Dorobek naukowy: liczba publikacji z listy JCR - minimum 10; H-index - minimum 8
Znajomość języka angielskiego w tym słownictwa specjalistycznego z zakresu badań.

Data ogłoszenia konkursu: 27 luty 2023 r.

Przesyłanie zgłoszeń do dnia: 13 marca 2023 r.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie w wyżej wymienionym terminie wymaganej dokumentacji do Sekretariatu Dyrektora IHAR-PIB z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych o treści :        

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok,
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB.

Załączniki

Powiadom znajomego