W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
Miejsce pracy Zakład Uprawy i Podstaw Hodowli Roślin Okopowych, Oddział w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat Oddziału IHAR-PIB, Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz, tel. 52 5816959, e-mail: j.duszyńska@ihar.edu.pl
Status w trakcie rozstrzygania
Stanowisko STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
Miejsce pracy Zakład Uprawy i Podstaw Hodowli Roślin Okopowych, Oddział w Bydgoszczy
Termin składania ofert 31.03.2023 do godz. 15:00
Miejsce składania ofert Sekretariat Oddziału IHAR-PIB, Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz, tel. 52 5816959, e-mail: j.duszyńska@ihar.edu.pl
Status aktualne

Wymagania ogólne na stanowisko adiunkta:

 • uzyskanie stopnia naukowego doktora, potwierdzone odpisem dyplomu;
 • potwierdzona znajomość języka obcego nowożytnego; 
 • dorobek naukowy, w tym co najmniej trzy publikacje w czasopismach z listy Journal 
 • Citation Report (JCR), z których co najmniej jedna została opublikowana lub przyjęta do druku  po złożeniu rozprawy doktorskiej i kandydat jest autorem wiodącym lub korespondencyjnym,
 • potwierdzone odbycie stażu naukowo-badawczego w co najmniej krajowym ośrodku naukowym, innym niż IHAR-PIB. 

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w kierowaniu projektem naukowym,
 • udokumentowane publikacjami doświadczenie w zakresie uprawy, nawożenie i ochrony roślin rolniczych (preferowany burak cukrowy),
 • znajomość metod oceny statystycznej wyników badań oraz obsługi oprogramowania STATISTICA oraz pakietu MS Office.
 • posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub dorobku naukowego, który po uzupełnieniu może być uznany za osiągnięcie naukowe, wymagane do habilitacji.

Zakres obowiązków/zadań na stanowisku adiunkta w Zakładzie Uprawy i Podstaw Hodowli Roślin Okopowych (zespół hodowlany) w IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy:

 • badania nad regeneracją buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) w kulturach in vitro (haploidyzacja, diploidyzacja),
 • cytologiczna, immunocytochemiczna i molekularna charakterystyka genotypów o zróżnicowanym potencjale do regeneracji w kulturach in vitro,
  biologiczna i molekularna ocena haploidów, podwojonych haploidów oraz  materiałów matecznych linii hodowlanych buraka cukrowego,
  identyfikacja źródeł zmienności genetycznej i odporności na wybrane patogeny oraz czynniki abiotyczne wśród form uprawnych oraz obiektów dzikich z rodzaju Beta,
  doskonalenie metod oceny fenotypowej i genotypowej obiektów hodowlanych, wybranych chorób oraz patogenów buraka,
  dokumentowanie wyników, ich opracowanie statystyczne oraz przygotowywanie publikacji i wniosków projektowych (niezbędna znajomość metod oceny statystycznej wyników badań oraz obsługi oprogramowania STATISTICA),
  udokumentowane publikacjami doświadczenie w zakresie  hodowli roślin, biotechnologii, biologii molekularnej (preferowany burak cukrowy),

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • życiorys naukowy,
 • opis planów badawczych,
 • opinia przyszłego bezpośredniego przełożonego lub dwóch innych pracowników naukowych o predyspozycjach, kompetencjach i przydatności do pracy na aplikowanym stanowisku,
 • potwierdzenie znajomości języka obcego nowożytnego,
 • wypełniony „wniosek – druk Rady”, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Rady (https://bip.ihar.edu.pl/artykuly/82/rada-naukowa-ihar-pib

Gdy żadne ze zgłoszeń nie spełni wymaganych kryteriów konkurs pozostanie otwarty do czasu wyłonienia odpowiedniego kandydata.

Data ogłoszenia konkursu:  10 marzec 2023 r.

Przesyłanie zgłoszeń do: 31 marca 2023 r.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie w wyżej wymienionym terminie wymaganej dokumentacji do Sekretariatu Oddziału IHAR-PIB w Bydgoszczy z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych o treści :        

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok,
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB.

Załączniki

Powiadom znajomego