W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Konkurs na stanowisko profesora w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Konkurs na stanowisko profesora w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie
Miejsce pracy Radzików, 05-870 Błonie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie w wyżej wymienionym terminie wymaganej dokumentacji do Sekretariatu Dyrektora IHAR-PIB
Status w trakcie rozstrzygania

KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE

Wymagania ogólne na stanowisko profesora:

 • uzyskanie tytułu profesora, potwierdzone odpisem dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu,

Kandydaci składają następujące dokumenty w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu w Sekretariacie Dyrektora Instytutu w Radzikowie::

 • odpis dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu profesora,
 • życiorys naukowy,
 • opis planów badawczych,
 • opinia przyszłego bezpośredniego przełożonego lub dwóch innych pracowników naukowych o predyspozycjach, kompetencjach i przydatności do pracy na aplikowanym stanowisku.

Wymagania szczegółowe na stanowisko profesora
w IHAR-PIB w Radzikowie

 • Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina: biotechnologia
 • Promotorstwo w co najmniej trzech zakończonych przewodach doktorskich.
 • Udokumentowane staże w co najmniej dwóch jednostkach zagranicznych.
 • Dorobek naukowy o łącznym współczynniku wpływu IF>100 i współczynniku Hirscha H>10.
 • Znajomość:
  • zagadnień dotyczących uwarunkowań morfologicznych, fizjologicznych i genetycznych cech użytkowych, (w tym odporności na stresy biotyczne i abiotyczne) roślin rolniczych oraz badanie populacji ważnych gospodarczo patogenów grzybowych roślin użytkowych,
  • technik cytogenetyki molekularnej roślin,
  • technik prowadzenia doświadczeń polowych oraz laboratoryjnych związanych z genotypowaniem i fenotypowaniem roślin,
  • zagadnień z zakresu rekombinacji na poziomie cytogenetycznym,
  • wydajnych metod selekcji materiałów roślinnych,
  • metod molekularnych na rzecz hodowli roślin uprawnych,
  • aspektów praktycznych zarządzania projektami badawczymi.
 • Doświadczenie w zakresie:
  • pozyskiwania i kierowania projektami naukowymi finansowanymi NCN i NCBR oraz Postęp biologiczny (MRiRW),
  • pisania publikacji naukowych,
  • współpracy z otoczeniem gospodarczym,
  • pracy z młodymi pracownikami naukowymi przygotowującymi rozprawę doktorską.

Data ogłoszenia konkursu: 12 lutego 2024 r.
Przesyłanie zgłoszeń do dnia: 26 lutego 2024 r. 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie w wyżej wymienionym terminie wymaganej dokumentacji do Sekretariatu Dyrektora IHAR-PIB z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych o treści :        

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok,
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB.

Załączniki

Powiadom znajomego