W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Zarządzenie nr 18/D/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
z dnia
temat Plan Równości Płci dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego na lata 2022-2025
Status obowiązujące

Plan Równości Płci dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (dalej IHAR-PIB) został opracowany z uwzględnieniem następujących aktów prawnych:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483),
 • Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lip-ca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. UE L 2006. 204. 23)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),
 • Dyrektywa 75/117/EWG dotycząca stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet;
 • Strategia UE na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025;
 • Europejska Karta Naukowca.

Plan Równości Płci jest odpowiedzią na jeden z priorytetów przekrojowych (ang. crosscutting priority) programu ramowego Horyzont Europa (HE) na lata 2021-2027, czyli działań na rzecz równości płci w badaniach i innowacjach.

Plan Równości Płci dla IHAR-PIB nakreśla obecną sytuację, definiuje cele, do których dąży Instytut oraz określa sposoby osiągnięcia pełnej równości. Beneficjentami Planu będą wszyscy pracownicy IHAR-PIB, gdyż dyskryminacja może dotykać zarówno kobiet jak i mężczyzn, a szowinistyczne wzorce kulturo-we są szkodliwe dla wszystkich, niezależnie od płci.

Nadrzędnym celem Planu Równości Płci jest stworzenie komfortowych i wolnych od wszelkich przejawów dyskryminacji, warunków do pracy i rozwoju zawodowego. Stworzenie takich warunków umożliwi wszystkim pracownikom IHAR-PIB rozwój osobisty i zawodowy według równych zasad, bez względu na płeć.

IHAR-PIB jako instytucja naukowo-badawcza traktuje priorytetowo oferowanie wszystkim pracownikom drogi rozwoju zawodowego wolnej od uprzedzeń i stereotypów, doceniającej ich indywidualność i oryginalność.

IHAR-PIB wprowadził wewnętrzne regulacje w zakresie przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji oraz mobbingu wprowadzając na mocy Zarządzenia Dyrektora nr 17/D/2019 procedurę przeciwdziałania mobbingowi i powołując Rzecznika Zaufania. Ponadto kadra kierownicza jest szkolona w zakresie procedur antymobbingowych. W IHAR-PIB funkcjonuje również Rzecznik Dyscyplinarny wraz z Komisją Dyscyplinarną.

Plan Równości Płci jest narzędziem stworzonym, aby zachęcić do dalszego budowania uczciwego i komunikatywnego środowiska nauki i pracy, w którym pracownicy są traktowani równo, w społeczności, którą łączy zaufanie, poczucie przynależności i wspólnych celów. Prawidłowa implementacja Planu w konsekwencji umożliwi zrównoważony rozwój całej instytucji. Planowanie i projektowanie działań w tym dokumencie ma na celu z jednej strony zapewnienie ciągłości i spójności politykom już realizowanym przez IHAR-PIB, a z drugiej strony wytypowanie celów i działań koniecznych do przezwyciężenia wciąż istniejących przeszkód dla równości płci.

Komisja Europejska zdefiniowała kluczowe obszary dla osiągnięcia równości płci w badaniach i innowacjach, które powinny zostać objęte przez Plan Równości Płci:

 • Równowaga między życiem prywatnym/rodzinnym a zawodowym i kultura organizacyjna instytucji.
 • Równowaga płci w kadrze zarządczej i gronach decyzyjnych.
 • Równość płci w procesie rekrutacji i rozwoju kariery.
 • Włączenie kwestii płci do badań i treści dydaktycznych.
 • Środki przeciwko przemocy ze względu na płeć, w tym przeciwko molestowaniu seksualnemu.

Powyższe elementy zostały uwzględnione w opracowanym Planie. Uwzględniono również dobre praktyki stosowane w innych dokumentach GEP (ang. Gen-der Equality Plan) w krajach UE.

Opracowany Plan jest działaniem strategicznym na lata 2022-2025. Jest to plan dynamiczny, który będzie się dalej rozwijać w wyniku prowadzonych analiz i ocen.

Załączniki

Powiadom znajomego