W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

C-IPM ERA NET [ZAKOŃCZONY]


Nazwa programu: 7 PR, ERA NET
Kontrakt nr: FP7, KBBE, 618110
Tytuł w języku angielskim:
Coordinated Integrated Pest Management in Europe
Tytuł projektu w j. polskim: Koordynowanie Zintegrowaną Ochroną przed Szkodnikami w Europie
Akronim: C-IPM ERA NET
Okres realizacji:  2014 – 2015
Koordynator główny: Antoine Messéan, Institut National de la Recherche Agronomique, Eco-Innov, F-78850 Thiverval-Grignon, France
Koordynator polskiej części projektu: prof. dr hab. Edward Arseniuk, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy, Dyrektor IHAR-PIB, Zakład Fitopatologii, Radzików

Główne cele projektu:

W roku 2013 utworzone zostało konsorcjum, złożono odpowiednie dokumenty do KE i projekt ERA-NET C-IPM został przyjęty do realizacji poczynając od roku 2014. Wykonawcami projektu w IHAR-PIB będą: prof. dr hab. Edward Arseniuk (ZF, Radzików), prof. dr hab. Jerzy Czembor (ZGHR, Radzików), dr hab. Elżbieta Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB (ZTRMiE, Radzików) oraz dr Tomasz Góral (ZF, Radzików).

Ogólnym celem C-IPM jest stworzenie synergii w inwestycjach z krajowych programów badawczych, z inicjatyw europejskich i działań sektora prywatnego w zakresie integrowanej ochrony roślin, aby zapewnić wyższy poziom wdrożenia zintegrowanej ochrony roślin wśród europejskich rolników.

Pakiety robocze:

WP1 – Opracowanie Strategicznej Agendy dla Badań Naukowych w zakresie IOR w Europie - prof. dr hab. E. Arseniuk, prof dr hab. J.H. Czembor

WP1 jest podstawowym WP w projekcie C-IPM. Jego zadaniem jest opracowanie „Agendy Strategicznych Badań dot. IOR” (Strategic Research Agenda on IPM) w oparciu o priorytety wynikające ze wspólnie finansowanych programów badawczych dotyczących  IOR.  W oparciu o wyniki prac w WP2 i WP3 i WP4, partnerzy WP1 opracują program działania C-IPM, który będzie realizowany w WP5.

WP2 – Określenie i analiza istniejących badań naukowych w oparciu o potrzeby w przyszłości - prof. dr hab. Jerzy Henryk Czembor

Cele WP2 to:

  • uaktualnienie informacji zebranych w ramach SCAR CWG dotyczących narodowych programów IOR, włączając w to istniejące narodowe i finansowane przez UE badania nad IOR, zidentyfikowanie możliwości dla lepszej koordynacji i wspólnych działań;
  • wymiana wyników z istniejących programów badawczych dot. IOR;
  • określenie istniejących związków między programami badawczymi i inicjatywami w kierunku koordynacji badań nad IOR w Europie;
  • identyfikacja dziedzin w których doświadczenia w IOR mogą być zastosowane poza obszarem gdzie one powstały;
  • identyfikacja priorytetów i określenie podstaw dla wprowadzenia w życie wspólnych działań.

WP3 – Określenie i analiza problemów i możliwych rozwiązań dla IOR w uprawach małoobszarowych - dr hab. Elżbieta Kochańska-Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB

Celem WP3 jest opracowanie i promocja długotrwałych rozwiązań IOR dla zrównoważonego użycia chemicznych środków ochrony roślin zgodnie z dyrektywą  2009/128/EC (art. 14 i aneks III) w uprawach małoobszarowych. W tym WP bierze się pod uwagę istniejące już działania takie jak EPPO, OECD grupy robocze dot. niskonakładowej produkcji i inne narodowe i UE inicjatywy dla zrównoważonej koordynacji wspólnych badań naukowych na rzecz rozwiązywania problemów upraw małoobszarowych.

WP4 – Analiza zasobów i infrastruktury związanej z integrowana ochroną roślin - dr Tomasz Góral

Cele:

Głównym zakresem prac w ramach pakietu WP4 jest identyfikacja, organizacja i zarządzanie wspólnymi działaniami uzupełniającymi do projektu badawczego, które mogą przyczynić się do tworzenia potencjału oraz realizacji celów badań strategicznych, które określi konsorcjum..
Działania te są szczególnie istotne w odniesieniu do tych Państw Członkowskich, które chcą wzmocnić swój potencjał badawczy w tym obszarze tematycznym, jednakże nie mają wystarczających zasobów, są na początku procesu wdrażania IPM lub posiadają rozdrobnioną strukturę badawczo-rozwojową (regiony). W tym względzie, a także w odniesieniu do podejmowania wspólnych projektów badawczych, użytecznym jest propagowanie konwergencji aktywności na poziomie krajowym za pośrednictwem wspólnych działań:

analiza infrastruktury naukowo-badawczej i potencjału, które mogą przyczynić się do lepszej koordynacji krajowych programów związanych z IPM: systemy i platformy informacyjne, bazy danych, baza doświadczalna, programy wymiany osobowej, zasoby ludzkie,
identyfikację współdziałania i wartości dodanych do istniejącego potencjału sieci, na przykład: baz danych i platform internetowych dotyczących ochrony roślin, powiązania pomiędzy zasobami doświadczalnymi, sieci monitorowania organizmów szkodliwych,
rozwój zdolności budynku IPM za pośrednictwem działań na rzecz mobilności i kształcenia inicjatyw.

WP5 – Organizacja i finansowanie konkursów dotyczących wspólnych międzynarodowych  projektów badawczych - prof. dr hab. E. Arseniuk, prof dr hab. J.H. Czembor

Celem WP5 jest przygotowanie i wdrożenie wspólnych międzynarodowych konkursów dot. IOR i upraw małoobszarowych. Przynajmniej dwa konkursy są przewidziane w ramach C-IPM.
W oparciu o wspólne agendy opracowane w WP2, WP3 i WP4, w ramach WP5 będzie wdrożona wspólna działalność badawcza poprzez zorganizowanie międzynarodowych programów. Będzie to osiągnięte przez adaptację instrumentów i mechanizmów opracowanych  w innych ERA-NET i/lub „NETWATCH Learning Platform ERALEARN” rekomendacji w celu zaistnienia międzynarodowej współpracy w postaci wspólnych konkursów, oceny projektów i wspólnego finansowania. 

Link: http://www.c-ipm.org

Kontakt: e.arseniuk@ihar.edu.pl 


Programme: 7FP, ERA NET
Contract nr: FP7, KBBE, 618110
Project title:
Coordinated Integrated Pest Management in Europe
Acronym: C-IPM ERA NET
Project duration:  2014 – 2015
Main coordinator: Antoine Messéan, Institut National de la Recherche Agronomique, Eco-Innov, F-78850 Thiverval-Grignon, France
Coordinator of the Polish project part: prof. Edward Arseniuk, DSc, Plant Breeding and Acclimatization Institute, National Research Institute, Director of IHAR-PIB, Department of Plant Pathology, Radzików

Main objectives:

In 2013, a consortium was formed, submitted the relevant documents to the European Commission and the ERA-NET C-IPM has been approved for implementation beginning with 2014.Contractors project from IHAR-PIB will be prof. Edward Aresniuk (Department of Plant Pathology, Radzików), prof. Jerzy Czembor, (Department of Plant Breeding and Genetics, Radzików), Elżbieta Czembor, assoc. prof. of IHAR-PIB (Department of Grasses, legumes and Energy Plants, Radzików) and Tomasz Goral, PhD (Department of Plant Pathology, Radzików).

The overall objective of the C-IPM is to create synergy in projects of national research programs, of European initiatives and activities of the private sector in the field of integrated pest management, to ensure a higher level of implementation of integrated plant protection products among European farmers.

Work packages:

WP1 - Develop a Strategic Research Agenda on IPM in Europe - Prof. dr hab. E. Arseniuk, prof. dr hab. J.H. Czembor

WP1 is the core WP of C-IPM. It develops the Strategic Research Agenda on IPM based on shared priorities resulting in jointly funded programmes on IPM. Based on outputs of WP2, WP3 and WP4, partners in WP1 will define the joint programme of C-IPM, which will then be implemented in WP5.

WP2 - Mapping and analysis of existing research based on future needs - Prof. dr hab. J.H. Czembor  

WP2 objectives are:

Update SCAR CWG map of national IPM research programmes, including existing national and EU funded research on IPM, and identify opportunities for better coordination and joint initiatives;
Share outputs of existing IPM research programmes;
Map existing linkages between research programmes and initiatives towards coordination of IPM research in Europe;
Identify areas where experiences on IPM can be applied beyond their area of origin;
Identify priorities and lay the groundwork for the implementation of joint activities.

WP3 - Mapping and analysis of minor uses problems and possible IPM solutions - Dr hab. Elżbieta Kochańska-Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB

The objective of WP3 is to promote longer-term IPM solutions including the sustainable use of chemical Plant Protection Products in accordance with Directive 2009/128/EC on the Sustainable use of Pesticides (art. 14 and Annex III) in minor use. This WP complements existing activities such as EPPO, the OECD working group on minor uses and other national and EU initiatives towards the sustainable coordination of joint research activities on solving minor use problems.

WP4  - Analysis of IPM-related infrastructures and capacities - Dr Tomasz Góral

Objectives:

The main scope of WP4 is to identify, set up and manage joint activities complementary to the research project that can contribute even better to capacity building and realization of the objectives of the strategic research agenda/priorities the consortium will set up. This is particularly true for those Members States that want to strengthen their research systems in this thematic area but do not have enough resources, are at the beginning of the process in the IPM area or have fragmented-delocalized research-assistance structures (regions). In this respect, as well as in respect to the integration of the joint calls for research, it is useful to promote convergence of national activities through various joint actions:

  • analysing research infrastructures and capacities that can contribute to a better coordination of national IPM-related programmes: information systems and platforms, databases, experimental resources and facilities, mobility programmes, human resources.
  • identifying synergies and potential added value to network existing capacities, for example: databases and online platforms pertinent to crop protection, operational links among experimental resources and facilities, network pest monitoring systems.
  • proposing joint integrating activities related to capacities;
  • developing capacity building on IPM via mobility actions and training initiatives

WP5  - Develop and fund joint transnational calls - Prof. dr hab. E. Arseniuk, prof. dr hab. J.H. Czembor 

The objective of WP5 is to prepare and implement joint transnational calls in IPM and in minor uses. At least two calls are foreseen within the framework of C-IPM.
Based on the common agendas developed in WP2, WP3 and WP4, WP5 will implement joint research activities by organising transnational programmes. This will be achieved by adapting instruments, mechanisms according to other ERA-NET and/or the NETWATCH Learning Platform ERALEARN recommendations needed to enable joint transnational activities including common calls, common evaluation, and coordinated funding sources.

Link: http://www.c-ipm.org 

Contact: e.arseniuk@ihar.edu.pl 

Powiadom znajomego