W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

G2P-SOL

Nowy projekt w ramach programu UE Horyzont 2020: globalny projekt badawczy dla zachowania i odnowienia zasobów genetycznych psiankowatych roślin uprawnych

 • Komisja Europejska przeznaczyła 6,9 mln Euro na katalogowanie i charakteryzowanie światowych zasobów genowych ziemniaka, pomidora, papryki i bakłażana
 • Włoska Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) koordynuje prace konsorcjum ważnych europejskich i światowych banków genów

Radzików, 21.03.2016. Ziemniak, pomidor, papryka i bakłażan łącznie stanowią niemal 66% upraw warzywnych w Europie, a sam ziemniak stanowi podstawę pożywienia dla ponad 800 mln ludzi na świecie. Te cztery rośliny uprawne należą do rodziny psiankowatych, zaś ich pochodzenie i źródło bioróżnorodności to Ameryka Południowa (dla pomidora i ziemniaka), Centralna Ameryka (papryka) i Południowo-Wschodnia Azja (bakłażan). Sprowadzenie do Europy w czasach historycznych znacząco zawęziło różnorodność genetyczną tych roślin, sprawiając, że stały się bardziej wrażliwe na zmiany klimatyczne, choroby i szkodniki. Wielki Głód w Irlandii w XIX w był skutkiem pojawienia się patogena Phytophthora infestans i jest tragicznym przykładem konsekwencji podatności ziemniaka na chorobę.

Konsorcjum naukowe G2P-SOL łączy 19 pełnych i 20 stowarzyszonych partnerów z czterech kontynentów. Projekt jest finansowany w ramach programu UE Horyzont 2020 z całkowitym budżetem wynoszącym 6,9 mln Euro i będzie realizowany of marca 2016 do lutego 2021. Celem projektu jest by nasiona dziesiątek tysięcy obiektów kolekcyjnych tych czterech gatunków roślin uprawnych przechowywane w bankach genów na świecie, wydały plon. Ich wykorzystanie w praktyce jest aktualnie utrudnione przez niewielką ilość publicznie dostępnych informacji na temat obiektów kolekcyjnych oraz ich duplikatów w różnych kolekcjach.

Różnorodność genetyczna jest zachowywana najbardziej efektywnie kiedy zasoby genowe są dobrze scharakteryzowane, szeroko dostępne i wykorzystywane w praktyce rolniczej. Zatem, naukowcy, hodowcy i rolnicy powinni zapoznać się z narzędziami do zabezpieczania, katalogowania i oceny zasobów genowych, korzystając  z publicznie dostępnych informacji na temat zróżnicowania genetycznego i jego powiązania z fenotypem i cechami agronomicznymi” – Prof. Giovanni Giuliano z ENEA, koordynator G2P-SOL, wyjaśnia główną koncepcję projektu.

G2P-SOL wygeneruje najpierw genetyczny „odcisk palca” obiektów przechowywanych w bankach genów, skataloguje dostępną różnorodność genetyczną i zakres duplikacji pomiędzy kolekcjami. Na podstawie tego katalogu, wygenerowane zostaną „kolekcje podstawowe”, złożone z ograniczonej liczby reprezentatywnych obiektów dla każdego gatunku. Kolekcje te będą szeroko charakteryzowane w celu zrozumienia cech i genów w globalnej puli genowej. Uzyskana wiedza będzie udostępniona użytkownikom (hodowcom, stowarzyszeniom rolniczym) na otwartej platformie, co umożliwi im skupienie prac na najbardziej obiecujących grupach obiektów. Wymiana materiałów genetycznych w i poza ramami konsorcjum będzie odbywała się na zasadach Międzynarodowego Traktatu o Roślinnych Zasobach Genowych dla Żywności i Rolnictwa oraz na Protokole z Nagoi dotyczącym dostępu i podziału korzyści.

Podsumowując, G2P-SOL rozwinie naukę i edukację w następujących obszarach: 1) definiowanie i utrzymywanie puli genetycznych dla ulepszania roślin uprawnych; 2) generowanie i analiza danych fenomowych i genomowych oraz łączenie ich z bankami genów; 3) introgresje i działania hodowlane; 4) szkolenia, warsztaty i kontakty opinią publiczną. Dzięki utworzeniu jednolitej platformy informatycznej, „G2P-SOL gateway”, i scharakteryzowaniu dużej części światowych zasobów genowych, wartość kolekcji tych zasobów znacząco wzrośnie.

Partnerzy G2P-SOL:

Bułgaria

 • Maritsa Vegetable Crops Research Institute

Francja

 • Institut National de la Recherche Agronomique

Niemcy

 • European Research and Project Office GmbH
 • Leibniz Institut fuer Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung

Izrael

 • The Agricultural Research Organisation of Israel – The Volcani Centre
 • The Hebrew University of Jerusalem
 • Phenome Networks Ltd.

Włochy

 • Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile
 • Blumen Group Spa
 • Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
 • Consorzio Sativa
 • Università degli Studi di Torino

Holandia

 • Wageningen University - Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek

Peru

 • Centro Internacional de la Papa

Polska

 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Hiszpania

 • Universidad Politécnica de Valencia

Tajwan

 • AVRDC - The World Vegetable Center

Turcja

Ministry of Food, Agriculture and Livestock – Bati Akdeniz Agricultural Research Institute

Wielka Brytania

 • The James Hutton Institute

O Projekcie:

Nazwa: G2P-SOL  - Linking genetic resources, genomes and phenotypes of Solanaceous crops
Strona Internetowa: http://www.g2p-sol.eu/
Rozpoczęcie: 2016-03-01
Długość: 60 miesięcy
Budżet: 6,891,265.00 €
Koordynacja: Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile

Kontakt

Coordinator: Zarządzanie projektem:

Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie,
L’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile   

Prof. Giovanni Giuliano
Email: giovanni.giuliano@enea.it 
Tel.: +39 06 30483192    


European Research and Project Office GmbH

Dr Verena Peuser
Email: v.peuser@eurice.eu
Tel.: +49 30 374415-832

Konsorcjum G2P-SOL.Ciemny czerwony: pełni partnerzy. Jasny czerwony: stacje badawcze pełnych partnerów. Niebieski: partnerzy stowarzyszeni.

Światowy Dzień Żywności, 16 października 2018 materiał przygotowany przez wykonawców projektu G2P-SOL pt.: "Łączenie zasobów genetycznych oraz danych o genomach i fenotypach uprawnych roślin psiankowatych", realizowanego także w IHAR-PIB:

http://www.g2p-sol.eu/G2P-SOL-Interview-Series-Our-Contribution-to-the-World-Food-Day-2018.html


New Horizon 2020 project G2P-SOL: Aglobal research alliance to preserve and revive the genetic resources of Solanaceous crops

 • New € 6.9 million initiative funded by the European Commission to focus on the cataloguing and characterisation of global potato, tomato, pepper and eggplant genetic resources

 • Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) coordinates global research alliance of major European and International germplasm repositories

Radzików, 21.03.2016. Potato, tomato, pepper and eggplant together make up 66% of the horticultural crop production in Europe, and potato alone is the staple food for over 800 million people worldwide. These four crops belong to the Solanaceae family, and their centres of biodiversity are in South America (tomato and potato), Central America (pepper), Africa and South-East Asia (eggplant). Their transfer to Europe in historical times has considerably narrowed down their genetic diversity, making them more susceptible to climate change and emerging pests. The “great potato famine” which occurred in Ireland in the 19th century due to the appearance of the pathogen Phytophthora infestans is a tragic example of the possible consequences of such susceptibility.

G2P-SOL is a global research alliance grouping 19 full and 20 associated partners from 4 continents. The project is funded by the EC Horizon 2020 programme with a total budget of 6.9 million and will run from March 2016 to February 2021. It aims at bringing into full fruition the seeds from tens of thousands of genetic accessions of these four crops that are stored in “genebanks” worldwide. Understanding and utilizing this genetic diversity is key to the sustainability of agriculture in the face of changing environment and the appearance of new pests. This is presently hampered by the scarce information which is publicly available on the accessions and on the extent of the duplications between different collections.

“Genetic diversity is most efficiently preserved when the germplasm is well-characterized, widely available and employed in agricultural practice. Thus, scientists, breeders and farmers need to become familiar with the tools used to preserve, catalogue and assess the germplasm, using publicly accessible information on its diversity and associating it with phenotypes and agronomic traits”, Prof. Giovanni Giuliano from ENEA and coordinator of G2P-SOL explains the underpinning concept of the project.

G2P-SOL will first generate a “genetic blueprint” of the accessions stored in genebanks worldwide and catalogue the available genetic diversity and the extent of the duplication. Based on this catalogue, G2P-SOL will generate “core collections”, composed of a manageable number of representative accessions for each species, which will be extensively characterized in order to understand the characters and genes stored in the global gene pools. This information will be made accessible, through an open access platform to end-users (breeders, farmers associations), enabling them to focus their work on the most promising groups of accessions. The exchange of genetic materials within and outside the project will adhere to the provisions of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and of the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing.

In summary, G2P-SOL will advance science and education in the following areas: 1) defining and maintaining genetic pools for crop improvement; 2) generation and analysis of phenomic and genomic data and their linkage with genebanks; 3) pre-breeding and germplasm enhancement; 4) training, workshops and public outreach. By setting up a unified information platform, the G2P-SOL gateway, and the characterization of a large subset of worldwide germplasm, the value of such germplasm collections will tremendously increase.

The partners in G2P-SOL at a glance:

Bulgaria

 • Maritsa Vegetable Crops Research Institute

France

 • Institut National de la Recherche Agronomique

Germany

 • European Research and Project Office GmbH
 • Leibniz Institut fuer Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung

Israel

 • The Agricultural Research Organisation of Israel – The Volcani Centre
 • The Hebrew University of Jerusalem
 • Phenome Networks Ltd.

Italy

 • Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile
 • Blumen Group Spa
 • Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
 • Consorzio Sativa
 • Università degli Studi di Torino

Netherlands

 • Wageningen University - Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek

Peru

 • Centro Internacional de la Papa

Poland

 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Spain

 • Universidad Politécnica de Valencia

Taiwan

 • AVRDC - The World Vegetable Center

Turkey

 • Ministry of Food, Agriculture and Livestock – Bati Akdeniz Agricultural Research Institute

UK

 • The James Hutton Institute

 

Project details

 

Title: G2P-SOL  - Linking genetic resources, genomes and phenotypes of Solanaceous crops
Website: http://www.g2p-sol.eu/
Start: 2016-03-01
Duration: 60 months
Budget: 6,891,265.00 €
Coordination: Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile

Contact

Coordinator: Project Management

Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie,
L’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile   

Prof. Giovanni Giuliano
Email: giovanni.giuliano@enea.it 
Tel.: +39 06 30483192    


European Research and Project Office GmbH

Dr Verena Peuser
Email: v.peuser@eurice.eu
Tel.: +49 30 374415-832

The G2P-SOL global research alliance.Dark red: full partners. Light red: full partner outstations. Blue: associated partners.

World Food Day, October 16, 2018

material prepared by the G2P-SOL project contractors: "Connection genetic resources and data on crop genomes and phenotypes solanaceous plants", also implemented at the IHAR-PIB:

http://www.g2p-sol.eu/G2P-SOL-Interview-Series-Our-Contribution-to-the-World-Food-Day-2018.html

Powiadom znajomego