W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

ZARZĄDZENIE nr 4/D/2021

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie, 05-870 Błonie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa wieczystego użytkowania:
 1. działki nr ew. 5/11 o pow. 0,1764 ha, obręb Strzelce gmina Strzelce, księga wieczysta KW LD1K/00035788/3
  CENA WYWOŁAWCZA 30 00,00 zł, wadium wynosi 3 000,- złotych.
  Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
 2. działki nr ew. 5/12 o pow. 0,1102 ha, obręb Strzelce gmina Strzelce, księga wieczysta KW LD1K/00035788/3
  CENA WYWOŁAWCZA 33 000,00 zł, wadium wynosi 3 300,- złotych.
  Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
 3. działki nr ew. 5/13 o pow. 0,1405 ha, obręb Strzelce gmina Strzelce, księga wieczysta KW LD1K/00035788/3
  CENA WYWOŁAWCZA 42 150,00 zł, wadium wynosi 4 215- złotych.
  Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
 4. działki nr ew. 5/14 o pow. 0,1544 ha, obręb Strzelce gmina Strzelce, księga wieczysta KW LD1K/00035788/3
  CENA WYWOŁAWCZA 46 200,0 zł, wadium wynosi 4 620,- złotych.
  Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
 5. działki nr ew. 5/15 o pow. 0,1508 ha, obręb Strzelce gmina Strzelce, księga wieczysta KW LD1K/00035788/3
  CENA WYWOŁAWCZA 45 240,- zł, wadium wynosi 4 524,- złotych.
  Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
 6. działki nr ew. 5/16 o pow. 0,1029 ha, obręb Strzelce gmina Strzelce, księga wieczysta KW LD1K/00035788/3
  CENA WYWOŁAWCZA 30 870,00 zł, wadium wynosi 3 087,- złotych.
  Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
 7. działki nr ew. 5/17 o pow. 0,1029 ha, obręb Strzelce gmina Strzelce, księga wieczysta KW LD1K/00035788/3
  CENA WYWOŁAWCZA 30 870,00 zł, wadium wynosi 3 087,- złotych.
  Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
 8. działki nr ew. 5/18 o pow. 0,1161 ha, obręb Strzelce gmina Strzelce, księga wieczysta KW LD1K/00035788/3
  CENA WYWOŁAWCZA 34 830,00 zł, wadium wynosi 3 483,- złotych.
  Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
 9. działki nr  ew. 5/19 o pow. 0,1160 ha, obręb Strzelce gmina Strzelce,  księga wieczysta KW LD1K/00035788/3
  CENA WYWOŁAWCZA 34 800,00 zł, wadium wynosi 3 480,- złotych.
  Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT

Przedmiotowe działki zostały wydzielone po podziale geodezyjnym działki nr ew.5/3 o pow. 1,4902 ha.

Właścicielem  gruntu jest Skarb Państwa.

Użytkownikiem wieczystym gruntu jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w  Radzikowie. Okres użytkowania wieczystego: do 11.03.2090 r.

Organizatorem przetargu jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji w Radzikowie – Państwowy Instytut Badawczy, w imieniu którego działa Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. - Grupa IHAR.

Warunkiem przystąpienia i dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości z podaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości, której konkretna oferta dotyczy, ceny nabycia oraz dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. -Grupa IHAR w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 11 2030 0045 1110 0000 0059 6360 w terminie do 12 kwietnia 2021 r. z dopiskiem „Wadium Przetarg Strzelce, numer działki ………”.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu), z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. W tym wypadku wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Termin, w którym można obejrzeć nieruchomości: od 18.03.2021 r. do 15.04.2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu: tel. (24) 356 69 00, e-mail: strzelce@hr-strzelce.pl, osoba wskazana do kontaktu: P. Karol Sech.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę firmy, telefon kontaktowy,
 2. oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki,
 3. datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta,
 4. proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej);
 5. dowód wpłaty wadium;
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;
 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg Strzelce działka nr ew. ….” (z podaniem numeru działki, której konkretna oferta dotyczy) należy nadsyłać na adres:

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. - Grupa IHAR 
99-307 Strzelce 
ul. Główna 20

bądź składać osobiście w sekretariacie (adres j.w. w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00) w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. - Grupa IHAR w Strzelcach.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo: 

 • swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, wyboru najkorzystniejszej ceny, 
 • odwołania przetargu bez podania przyczyny, 
 • zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, 
 • odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy sprzedaży, 

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dzienniku o zasięgu krajowym, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu oraz w siedzibie Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. - Grupa IHAR w Strzelcach, a także na stronie internetowej Instytutu oraz Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. - Grupa IHAR. 

Koszty sporządzenia i zawarcia aktu notarialnego oraz pozostałe opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości

Czynność prawna sprzedaży przedmiotowych nieruchomości gruntowych jest przeprowadzona zgodnie z zapisami z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz.735 z póżn. zm).

 

 

Załączniki

Ogłoszenie doc, 58 kB

Powiadom znajomego