Osiągnięcie naukowe: „Badanie roślin ziemniaka w kontekście stresów biotycznych i abiotycznych w świetle badań proteomicznych” – cykl 5 publikacji:
  I.  Katarzyna Szajko, Danuta Strzelczyk-Żyta, Waldemar Marczewski (2018) Comparison of leaf proteomes of potato (Solanum tuberosum L.) genotypes with ER- and HR- mediated resistance to PVY infection, European Journal of Plant Pathology 150: 375–385, IF2018= 1.744, Liczba cytowań: 7
  II. Katarzyna Szajko, Dorota Sołtys-Kalina, Bogna Szarzyńska, Danuta Strzelczyk-Żyta, Zofia Szweykowska-Kulińska, Waldemar Marczewski (2019) A comparative proteomic analysis of the PVY-induced hypersensitive response in leaves of potato (Solanum tuberosum L.) plants that differ in Ny-1 gene dosage, European Journal of Plant Pathology 153: 385–396, IF2019= 1.582, Liczba cytowań: 2
 III. Katarzyna Szajko, Jarosław Plich, Jarosław Przetakiewicz, Dorota Sołtys-Kalina, Waldemar Marczewski (2020) Comparative proteomic analysis of resistant and susceptible potato cultivars during Synchytrium endobioticum infestation, Planta 251: 4, IF2020= 4.116, Liczba cytowań: 5
IV. Renata Lebecka, Michał Kistowski, Janusz Dębski, Katarzyna Szajko, Zofia Murawska, Waldemar Marczewski (2019) Quantitative proteomic analysis of differentially expressed proteins in tubers of potato plants differing in resistance  to Dickeya solani, Plant and Soil 441: 317–329, IF2019= 3.299, Liczba cytowań: 8
 V. Katarzyna Szajko, Dorota Sołtys-Kalina, Małgorzata Heidorn-Czarna, Paulina Smyda-Dajmund, Iwona Wasilewicz-Flis, Hanna Jańska, Waldemar Marczewski (2022) Transcriptomic and proteomic data provide new insights into cold-treated potato tubers with T- and D- type cytoplasm, Planta 255: 97, IF2021/2022= 4.116, Liczba cytowań: 0
         Dane naukometryczne wg Web of Science na 31.12.2022.

04.04.2023 - wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora
                     habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie
                     rolnictwo i ogrodnictwo - Rada doskonałości Naukowej.
19.04.2023 - uchwała 1-XX-89 Rady Naukowej  - wyrażenie zgody
                      na przeprowadzenie postępowania

22.06.2023 - uchwała 1-XX-92 Rady Naukowej - powołanie 
                     Komisji Habilitacyjnej: 
Przewodniczący:     prof. dr hab. Andrzej    Kotecki, UP we Wrocławiu
Sekretarz:               dr hab. Agnieszka Niedziela  prof. Instytutu, IHAR-PIB
Recenzentka:  dr hab. inż. Katarzyna Joanna Chwedorzewska prof. SGGW  Recenzentka          dr hab. Sylwia               Okoń prof. uczelni, UP w Lublinie
Recenzentka:         prof. dr hab. Elżbieta     Suchowilska, UWM w Olsztynie
Recenzent:             dr hab. Tomasz             Warzecha prof. URK w Krakowie 
Członek:                 dr hab. Krzysztof           Treder, IHAR-PIB           

31.07.2023 - Harmonogram postępowania habilitacyjnego. 
07.08.2023 - 29.09.2023 Recenzje - zał.4 
20.10.2023 - uchwała Komisji Habilitacyjnej z uzasadnieniem.

06.12.2023 - uchwała nr 1-XX-120 Rady Naukowej
                        - nadanie stopnia dr habilitowanego w dziedzinie nauk
                          rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.  Załączniki:

Wniosek o wszczęcie postępowania 27.03.2023
Autoreferat
Uchwała 1-XX-89 RN 19.04.2023 wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania
Uchwała 1-XX-92 RN z 22.06.2023 powołanie Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram postępow.habilit.31.07.2023
Recenzja dr hab.K.Chwedorzewska prof.SGGW 29.09.2023
Recenzja dr hab.S.Okoń prof.UP w Lublinie 28.09.2023
Recenzja prof.E.Suchowilska 18.09.2023
Recenzja dr hab.T.Warzecha prof.URK 7.08.2023
Uchwała Komisji Habilit.z uzasadnieniem 20.10.2023
Uchwała 1-XX-120 Rady Naukowej z 6.12.2023 nadanie stopnia dr habilitowanego