Program Wieloletni
Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów,Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe”

Obszary tematyczne:
 1. Obszar 1. „Gromadzenie, ochrona, ocena i utrzymywanie w stanie żywym oraz udostępnianie dla potrzeb gospodarki narodowej zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów”.
  1. Zad. 1.1 „Koordynacja Krajowego Programu Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych”.
  2. Zad. 1.2 „Gromadzenie i długoterminowe przechowywanie w czystości genetycznej i w stanie żywym genotypów roślin użytkowych”.
  3. Zad. 1.3 „Inwentaryzacja, waloryzacja i charakterystyka gromadzonych ex situ i in situ roślinnych zasobów genowych”
  4. Zad. 1.4 „Dokumentacja i udostępnianie informacji oraz obiektów kolekcyjnych dla potrzeb nauki, hodowli, realizacji programów rolno-środowiskowych i proekologicznej polityki państwa.”
  5. Zad. 1.5 „Analiza i ocena zróżnicowania, dynamiki i występowania gatunków roślin towarzyszących w uprawach roślin polowych oraz opracowywanie metod ich ochrony”
  6. Zad. 1.6 „Gromadzenie, charakterystyka w zakresie biologii oraz przechowywanie ras i patotypów najważniejszych patogenów ziemniaka.”
 2. Obszar 2. „Wspieranie biologicznych podstaw zróżnicowania produkcji roślinnej przez przenoszenie do roślin uprawnych genów form prymitywnych”.
  1. Zad. 2.1 „Analiza i wykorzystanie bioróżnorodności gatunków rodziny Poaceae w ulepszaniu pszenicy T. aestivum L. metodami biologii molekularnej, taksonomii numerycznej oraz międzygatunkowej i międzyrodzajowej hybrydyzacji generatywnej”.
  2. Zad. 2.2 „Wykorzystanie tetraploidalnych form pszenżyta i owsa (Avena macrostachya) w poszerzaniu zmienności genetycznej roślin zbożowych”.
  3. Zad. 2.3 „Ocena i wykorzystanie bioróżnorodności form prymitywnych w ulepszaniu odporności jęczmienia na ważne gospodarczo choroby”.
 3. Obszar 3 „Charakterystyka form roślin przydatnych w uprawach alternatywnych z przeznaczeniem na użytkowanie nieżywnościowe oraz do rekultywacji terenów skażonych”.
  1. Zad. 3.1 „Charakterystyka biologii, ocena i poszerzanie potencjału użytkowego wieloletnich roślin energetycznych”.
  2. Zad. 3.2 „Ocena przydatności różnych gatunków roślin do rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną”.
  3. Zad. 3.3 „Ocena i poszerzanie przydatności roślin alternatywnych do bioakumulacji metali ciężkich”.
 4. Obszar 4 „Ocena wprowadzania do uprawy roślin GM (genetycznie zmodyfikowanych)”.
  1. Zad. 4.1 „Ocena wpływu upraw transgenicznych na produkcję roślinną oraz rolnictwo ekologiczne
  2. Zad. 4.2 „Ekologiczne aspekty wprowadzania roślinnych GMO do agroekosystemów”.
  3. Zad. 4.3 „Modernizacja i aktualizacja metodyk analizy GMO oraz wydawanie opinii”.
 5. Obszar 5. „Charakterystyka form roślin uprawnych o podwyższonej wartości użytkowej przydatnych do uprawy w różnych agroekosystemach z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne i pastewne”.
  1. Zad. 5.1 „Monitorowanie zawartości związków bioaktywnych i antyżywieniowych w ziarnie zbóż i śrucie rzepaku.”
  2. Zad. 5.2 „Monitoring odmian ziemniaka pod względem utrzymywania trwałości cech użytkowych i przechowalniczych”.
  3. Zad. 5.3 „Wykorzystanie bioróżnorodności gatunków rodziny Solanaceae w ulepszaniu ziemniaka uprawnego S. tuberosum L. dla różnych systemów uprawy i użytkowania”.
 6. Obszar 6 „Monitorowanie zmian w zdolnościach chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych”.
  1. Zad. 6.1 „Monitorowanie i ocena zmian w populacjach gospodarczo ważnych patogenów pochodzenia bakteryjnego i grzybowego oraz szkodliwych owadów na plantacjach ziemniaka”.
  2. Zad. 6.2 „Śledzenie zmian patogeniczności w populacjach Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus – sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz Ralstonia solanacearum – sprawcy śluzaka ziemniaka”.
  3. Zad. 6.3 „Śledzenie zmian w populacjach nicieni Globodera rostochiensis i G. pallida – kwarantannowych szkodników ziemniaka”.
  4. Zad. 6.4 „Monitoring występowania nowych, agresywnych patotypów Synchytrium endobioticum z uwzględnieniem wykrycia ewentualnego pojawienia się nowych czynników wirulencji w populacjach patogena występujących w Polsce”.
  5. Zad. 6.5 „Monitoring zmian patogeniczności w populacjach nekrotroficznych patogenów zbóż (Stagonospora spp.; Septoria triticii)”.
  6. Zad. 6.6 „Monitoring zmian składu gatunkowego w populacji Fusarium spp. oraz ocena zagrożenia skażeniem ziarna pszenicy i kukurydzy mikotoksynami fuzaryjnymi”.
  7. Zad. 6.7 „Monitorowanie zmian w patogeniczności populacji grzybów (B. graminis, P. recondita, P. striiformis, Pyrenophora spp., Rhynchosporium secalis) wywołujących ważne gospodarczo choroby zbóż – mączniaka prawdziwego pszenicy, jęczmienia i pszenżyta, rdzy brunatnej i żółtej, rdzy karłowej jęczmienia oraz plamistości jęczmienia”.
  8. Zad. 6.8 „Śledzenie zmian w patogeniczności najgroźniejszych chorobotwórczych grzybów rzepaku przy wykorzystaniu technik in vitro i markerów molekularnych”.
  9. Zad. 6.9 „Monitorowanie zmian w występowaniu i szkodliwości grzybów z rodzaju Neotyphodium – endofitów traw w Polsce oraz ocena zagrożenia dla zwierząt”.
  10. Zad. 6.10 „Śledzenie zmian patogeniczności w populacjach ważnych gospodarczo grzybów roślin strączkowych (Mycosphaerella pinodes, Ascochyta fabae, Botrytis fabae, Fusarium sp.) – sprawców zgorzelowej plamistości grochu i bobiku”.
  11. Zad. 6.11 „Monitorowanie zmian w populacjach patogena Rhizoctonia solani – sprawcy rizoktoniozy korzeni buraka cukrowego”
 7. Obszar 7. „Monitoring oraz upowszechnianie międzynarodowych przepisów oceny materiału siewnego roślin uprawnych”.
  1. Zad. 7.1 „Analiza funkcjonowania rynku nasiennego oraz tworzenie systemów informacji wspierających podejmowanie strategicznych decyzji w sektorze hodowlano – nasiennym roślin uprawnych”.
  2. Zad. 7.2 „Interpretacja oraz upowszechnianie międzynarodowych przepisów i metod oceny materiału siewnego roślin uprawnych”.
 8. Obszar 8. „Zapobieganie zubożeniu zmienności genetycznej form i gatunków roślin uprawnych o niskiej rentowności”.
  1. Zad. 8.1 „Doskonalenie nasiennictwa gatunków traw o niskiej rentowności na użytki i tereny zielone”.
  2. Zad. 8.2 „Opracowanie zasad produkcji nasiennej roślin motylkowatych”.
  3. Zad. 8.3 „Analiza zmienności genetycznej i doskonalenie genotypów maku lekarskiego o zróżnicowanej zawartości alkaloidów dla potrzeb farmaceutycznych”.
  4. Zad. 8.4 „Charakterystyka wartości użytkowej, utrzymywanie i doskonalenie zróżnicowanych genotypów lnu oleistego o poszerzonej przydatności”.
  5. Zad. 8.5 „Charakterystyka i doskonalenie genotypów gorczycy białej o zmienionych parametrach jakościowych”.
  6. Zad. 8.6 „Ocena i doskonalenie genotypów gorczycy białej i rzodkwi oleistej o działaniu antymątwikowym i wysokiej wartości nawozowej.”.


Załączniki:

Podsumowanie Programu 2008-2013
Sprawozdanie roczne oraz publikacje za rok 2013
Sprawozdanie roczne oraz publikacje za rok 2012
Sprawozdanie roczne oraz publikacje za rok 2011
Sprawozdanie roczne oraz publikacje za rok 2010
Sprawozdanie roczne za rok 2009
Sprawozdanie roczne za rok 2008