W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

ZARZĄDZENIE nr 7/D/2021

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Bartążek z siedzibą w Bartążku, ul. Warmiński Las 46, 10-687 Olsztyn, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

oznaczonej nr ew. 30/180 o powierzchni 0,1411 ha, położonej w miejscowości Bartążek, obręb Bartąg, gmina Stawiguda, województwo warmińsko – mazurskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW OL1O/00044001/0 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie; cena wywoławcza wynosi 126 230,00zł / słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych/; wadium wynosi 12 623,00zł /słownie: dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote/. Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

Instytut jest właścicielem wymienionej wyżej nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Warunkiem przystąpienia i dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty sprzedaży na nieruchomość z podaniem jej numeru oraz dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego Bartążek na rachunek w BNP PARIBAS S.A. Nr 47 2030 0045 1110 0000 0046 8060 w terminie do 01.07.2021 r. z dopiskiem „Wadium działka nr ….. ”.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (jednak nie później niż przed upływem 4 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu), z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. W tym wypadku wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Okres związania ofertą:

Termin, w którym można obejrzeć nieruchomości: od 16.06.2021 r. do 01.07.2021 r. po telefonicznym uzgodnieniu z Dyrektorem ZD Bartążek tel. 605 134 292.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę firmy, (odpis KRS lub CEIDG), telefon kontaktowy;
 2. oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki;
 3. datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta;
 4. proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej);
 5. dowód wpłaty wadium (oryginał);
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;
 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń,
 8. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (RODO) o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE Nr 119), zwanego w skrócie RODO .

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem określającym „Bartążek działka nr …….”, której oferta dotyczy, należy nadsyłać do siedziby Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego ZD Bartążek w terminie do dnia 01.07.2021 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.07.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie IHAR PIB ZD Bartążek w Bartążku ul. Warmiński Las 46.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz pozostałe opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, wyboru najkorzystniejszej ceny, odwołania przetargu bez podania przyczyny, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy kupna-sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie IHAR-PIB ZD Bartążek w Bartążku ul. Warmiński Las 46.

Jednocześnie Ogłaszający informuje, że zgodnie z art. 38 - 41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzaniu mieniem państwowym Dz.U. z 2020 r. poz. 735):

Wyciąg -„ Art. 38. 1. Dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, wymaga zgody, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 200 000 złotych:

 1. organu nadzorującego – jeżeli wartość rynkowa składników aktywów trwałych wynosi do 5 000 000 złotych,
 2. Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli wartość rynkowa składników aktywów trwałych przekracza 5 000 000 złotych,
 3. Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku gdy państwowa osoba prawna nie posiada organu nadzorującego – jeżeli wartość rynkowa składników aktywów trwałych przekracza 200 000 złotych,
 4. Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli organem nadzorującym państwowej osoby prawnej jest Prezes Rady Ministrów – zwanych dalej „organami właściwymi”.

2. Dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w zakresie oddania składników, o których mowa w ust. 1, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, wymaga zgody, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 200 000 złotych:

 1. organu nadzorującego – jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej wynosi do 5 000 000 złotych,
 2. Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli wartość rynkowa świadczenia za oddanie do korzystania przedmiotu czynności prawnej przekracza 5 000 000 złotych.”

Załączniki

Ogłoszenie doc, 42 kB

Powiadom znajomego